ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ_2562.pdf

นโยบายการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ_2562.pdf

นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.