ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานกระจกอลูมิเนียมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานกระจกอลูมิเนียมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๖๓๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ข้างบ้านนางทองคำ จันทาพูน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งพัง 2 ฝั่ง ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมคันตลิ่งลำเหมืองหลวงพังทลาย บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ถึง บ้านดอยดินแดง หมู่ที่ 9 จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 52 เล่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการเทลาน คสล.ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้รับ-ส่งนักเรียน ของศพด.อบต.จอมสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สีตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมพร จันหล้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอย 5,7,9,11 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 10 ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยู เอช ที ชนิดกล่องบรรจุ 200 มล. สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 ร.ร. และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย 8 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับฝารางระบายน้ำซอยหน้าบ้าน นายบุญศรี และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 20 ป้าย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามตระกร้อ หมู่ที่ 2 บ้านป่าส้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน ซอย 8 หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารเทมีฟอส ตามโครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขยายถนนบริเวณกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 2 โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณะสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกันตลิ่งพัง ซอย 12 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกันตลิ่งพัง 2 ฝั่ง ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งและเติมน้ำยาโฟมดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณะสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะในเขตตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณะสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน เมษยน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำเดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำเดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามตะกร้อ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าส้าน กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๕๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก สูบ ไม่ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำ ลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 8876 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองในเขตตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมที่1 ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวรรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงCopyright © 2010 All Rights Reserved.