ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานและในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน

และในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

ได้ร่วมกันปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

 

 

 
< กิจกรรม อบต. >

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมอาชีในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ (สานเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารและบำรุงรักษากิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออกตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพและโรคในช่องปากของเด็กนักเรียน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก (Kick off ไข้เลือดออก)
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณดอยจระเข้และพื้นที่อำเภอแม่จันแบบมีส่วนร่วม
ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน 2566
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
โครงการ วันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA : Environmental Health Acceditation ปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยวิสามัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
กิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการ วันสำคัญทางศาสนา (มาฆบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสมัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 8
กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565
ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน (กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ article
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โครงการวันสำคัญของไทย (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 article
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการขยะออมบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์/ประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมพิจารณาดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 article
อบรมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลจอมสวรรค์
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา article
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
โครงการอบรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 article
กิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมประกาศและแสดงนโยบาย no gift policy เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายการปฏิรูปประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ article
กิจกรรมเพาะชำต้นเฟื่องฟ้า
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา ประจำปี 2565 article
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ ครั้งแรก article
โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 article
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 article
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์การอำนวยความยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา พ.ศ.2564
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 4/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์Copyright © 2010 All Rights Reserved.