dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ article

 

  

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2557

***************************

ตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2552 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป   และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย องค์การบริหารส่วน

ตำบลจอมสวรรค์ จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามา

ใหม่ในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลจอมสวรรค์ ได้ประกาศกำหนด โดยผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ จะต้องมีคุณสมบัติ และดำเนินการ

ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

(3) มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.. 2496          

(ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือน เกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548


-2-

2. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

   ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อ   

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเอง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จนถึง      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์กำหนด พร้อมหลักฐาน

ดังต่อไปนี้

(1)    บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย          

พร้อมสำเนา

(2) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

    ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้

ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้ยื่นคำขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จะพิจารณาตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2557  ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2555  ซึ่งผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบ

สิทธิจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ หรือ

โทร. 0-5366-4856 หรือเว็บไซด์ www.jomsawan.com

4. การได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                                  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยจะได้          รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10    ของทุกเดือน กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2556)                      จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์จะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ที่ระบุไว้

แบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   29     เดือนตุลาคม พ.. 2555

สงัด   อายุยืน

( นายสงัด   อายุยืน )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค.) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-64) ครั้งที่ 1 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2561
ประกาศ อบต. เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(61-64)เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ประกาศ อบต.เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก.พ. 61
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ อบต.เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ อบต.เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
การรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2560 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานนายก ปี 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-64) เพิ่มเติมฉบับที่1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
สรุปการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมปี 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-64 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ (พ.ศ.2560-62) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณตลิ่งแม่น้ำจัน หมู่ที่ 2 บ้านป่าส้าน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร สน.อบต.จอมสวรรค์
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปี2559 article
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่บ้านบ่อก้าง หมู่ที่ 1 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 10
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการขุดลอกลำเหมืองป่าบง บ้านแม่สรวย หมู่ที่ 5
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงาม
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการขุดลอกลำเหมืองป่าบง หมู่ที่ 5
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศ อบต.จอมสรรค์ เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
ปชส.ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นอาคาร ศพด.อบต.จอมสวรรค์
ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่บ้านบ่อก้างหมู่ที่ 1 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 10
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.จอมสวรรค์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ปี 2560)
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องผลการคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา เพื่อจ้างทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2560
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.จอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พ.ย.2558
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ อบต.จอมสรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
คำแนะนำการชำระภาษี article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ article
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการของ อบต.จอมสวรรค์ article
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ article
อบต.จอมสวรรค์ ได้รับโล่รางวัล อปท.ที่สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด article
รณรงค์เรื่องการใช้จักรยาน article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่่องการใช้แผนสามปี (2560-2562) article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่่องการรับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่่องผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่่อจ้างทำงานช่วงปิดภาคเรีียน ปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง article
การจัดทำข้อบัญญัติ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.จอมสวรรค์ ได้รับโล่รางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ปี 57 article
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร article
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ article
ประากาศจังหวัดเชียงราย article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ขอเชิญส่งผลงานประกวดวีดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557 article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
การจัดหางานจังหวัดเชียงราย article
การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง article
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รางวัล "โครงการรากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน" ประจำปี 2557 article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศอบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่่องการเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 56 article
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น article
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางาน article
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง article
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2555 article
ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2554
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ตำบลจอมสวรรค์ ปี 2553 article
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม article
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ article
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2553 article
ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 article
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 1 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.