ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค่านิยมหลัก 12 ประการ

 ค่านิยมหลัก 12  ประการ

1.มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

2.ซื่่อสัตย์  เสียสละ  อดทน

3.กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม  หวังดีต่อผู้อื่่น

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย

9.ปฏิบัติตามพระราชดำริ

10.ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.