ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" article

       สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดการจัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" เพื่่อให้กลุ่มเด็กระดับปฐมศึกษาได้มีส่วนร่่วมในการถ่ายทอดมุมมองและแนวคิด ผ่านภาพวาดที่สื่่อความหมายถึงประเทศไทยในอนาคต  โดยจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดในการประชุมประจำปี 2559  ของ สศช.  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 22  กรกฎาคม  2559  

       ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย  จำนวนประมาณ  3,000  คน  โดยเด็กนักเรียนที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี  และโรงเรียนของเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานดังกล่าว  สำหรับนักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ  ประกวดภาพวาดในหัวข้อ  "ประเทศไทยในฝ้น"  นักเรียนที่สนใจส่งผลงานพร้อมใบสมัครโดยตรงไปที่  โทร. 02-6282847  , 02-2804085  ต่อ  2103  ถึง  2109  สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962  ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ  10100  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ภายในวันที่  20  มิถุนายน  2559  
ข้อมูลข่าวสารส่วนการศึกษาฯ

โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวและวันเด็กแห่งชาติ article
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ article
ขอแสดงความยินดีกับ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.