ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
< กิจกรรม อบต. >

                

             ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2560
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปี 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการครอบครัวพอเพียง
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการร้อยดวงใจ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560
การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์
หน้า 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.