dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่ส่วนการคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
< กิจกรรม อบต. >

                

             โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ "จอมสวรรค์เกมส์" ครั้งที่ 17article
งานของดีอำเภอแม่จันarticle
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์article
โครงการ ฮ่วมแฮง ปันน้ำใจ ทำความดีถวายพ่อหลวง ปวงประชามีจิตสาธารณะarticle
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลarticle
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์article
กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีarticle
งาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน" ประจำปี พ.ศ.2559article

 

 

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2559 ประจำปี พ.ศ.2559article

 

 

 

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาร(15 วัน)article
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.