dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่ส่วนการคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
< กิจกรรม อบต. >

                

             โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีทำขนมไทย หมู่ที่ 8 ประจำปี 2559
โครงการมอบไม้ค้ำยัน และเก้าอี้ล้อเข็นarticle
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ประจำปี พ.ศ.2559
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปี 2559article
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559article
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆarticle
โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่article
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2559
โครงการบริหารจัดการ ศพด.ประจำปี 2559article

 เมื่่อวันที่  22  กรกฎาคม  2559   กองการศึกษาฯ  ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการ ศพด. ประจำปี 2559 "กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2559

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2559article

 เมื่่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2559  ณ บริเวณหนองขี้เหล็ก หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก ต.จอมสวรรค์

หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.