ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
< กิจกรรม อบต. >

 

 การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองarticle
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2563
จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562
กิจกรรมงานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน้า 1/18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.