ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
< กิจกรรม อบต. >

                

             ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ ประจำปี 2562
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562
พิธีและกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562
โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ 2562
กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรมทำความสะอาดวัดแม่สรวย
หน้า 1/15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.