dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่ส่วนการคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
bulletรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
< กิจกรรม อบต. >

                

             โครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่่องมือทางการเกษตรarticle

 โครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่่องมือทางการเกษตร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองarticle

 โครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  อบต.จอมสวรรค์  ประจำปี  2557

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

 โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2557

การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุarticle

 การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ตำบลจอมสวรรค์

การจัดงานวันปี๋ใหม่เมืองและวันผู้สูงอายุ article
การจัดทำแผนสามปี/แผนชุมชน article
โครงการ อบต.สัญจร หมู่ 4,7,9article
การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ "จอมสวรรค์เกมส์"ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556article
การจัดกิจกรรม อบต.จอมสวรรค์ สัญจรarticle
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติและการจัดงานวันกีฬา ศพด. อบต.
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.