dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่ส่วนการคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
< กิจกรรม อบต. >

                

             การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการarticle

 เมื่่่อวันทีี่ 1  มิถุนายน  2559  อบต.จอมสวรรค์   ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมสวรรค์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรตำบลจอมสวรรค์article

 เมื่่อวันที่  31  พฤษภาคม  2559  สำนักงานปลัด  อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรตำบลจอมสวรรค์

การรับการตรวจประเมิน อปท.ดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดีเด่น ระดับจังหวัดarticle

 เมื่่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2559  อบต.จอมสวรรค์  ได้รับการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดีเด่น ระดับจังหวัด  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมสวรรค์

โครงการเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์article

งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์  เมื่่อวันที่  12  พฤษภาคม  2559  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

กิจกรรมวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559article

 อบต.จอมสวรรค์  ได้จัด โครงการ กิจกรรมปี๋ใหม่เมือง  ประจำปี 2559  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

กิจกรรมวันสตรีสากล ตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2559article
แจกเครื่่่องกันหนาวให้กับประชาชนตำบลจอมสวรรค์article
กิจกรรมการรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกarticle

 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด "Transparent THAILAND  ประเทศไทยโปร่งใส

โครงการป้องกันโรคเอดส์article

 สำนักงานปลัด อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานต่อต้านโรคเอดส์

กิจกรรมมอบเครื่่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ตำบลจอมสวรรค์article

 พระครูประวิตรวิหารการ เจ้าอาวาสวัดร่องหวาย  มอบเครื่่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ตำบลจอมสวรรค์

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.