ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
< กิจกรรม อบต. >

                

             กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาarticle
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 18
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้ง 3
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หน้า 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.