dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่ส่วนการคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
< กิจกรรม อบต. >

                

             โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2559
โครงการบริหารจัดการ ศพด.ประจำปี 2559article

 เมื่่อวันที่  22  กรกฎาคม  2559   กองการศึกษาฯ  ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการ ศพด. ประจำปี 2559 "กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2559

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2559article

 เมื่่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2559  ณ บริเวณหนองขี้เหล็ก หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก ต.จอมสวรรค์

โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559article

 เมื่่อวันจันทร์  ที่  11  กรกฎาคม  2559  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานปลัด  อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก  ประจำปี 2559

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559article

 กองการศึกษาฯ  อบต.จอมสรวรรค์  ได้จัดทำโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา  ประจำปี  2559  เมื่่อวันที่  7 กรกฎาคม  2559  เพื่่อร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบต่อไป

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการarticle

 เมื่่่อวันทีี่ 1  มิถุนายน  2559  อบต.จอมสวรรค์   ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมสวรรค์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรตำบลจอมสวรรค์article

 เมื่่อวันที่  31  พฤษภาคม  2559  สำนักงานปลัด  อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรตำบลจอมสวรรค์

การรับการตรวจประเมิน อปท.ดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดีเด่น ระดับจังหวัดarticle

 เมื่่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2559  อบต.จอมสวรรค์  ได้รับการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดีเด่น ระดับจังหวัด  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมสวรรค์

โครงการเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์article

งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์  เมื่่อวันที่  12  พฤษภาคม  2559  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

กิจกรรมวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559article

 อบต.จอมสวรรค์  ได้จัด โครงการ กิจกรรมปี๋ใหม่เมือง  ประจำปี 2559  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.