dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่ส่วนการคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
bulletประชาคมอาเซียน AEC
bulletโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
< กิจกรรม อบต. >

                

             กิจกรรมมอบเครื่่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ตำบลจอมสวรรค์article

 พระครูประวิตรวิหารการ เจ้าอาวาสวัดร่องหวาย  มอบเครื่่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ตำบลจอมสวรรค์

โครงการ อบต.สัญจร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2558article

 เมื่่อวันที่ 22  มกราคม 2558  อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดโครงการ อบต.สัญจร  ครั้งที่  8  ณ  วัดสันหลวงกลาง

โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558

 เมื่่อวันที่  20 มกราคม 2558  อบต.จอมสวรรค์ร่วมกับพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการทำแผนชุมชน  ณ  ห้องประชุม อบต.จอมสวรรค์ (หลังเก่า)

โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณ 2558article

 โครงการ อบต.สัญจร  ประจำปีงบประมาณ  2558

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนและมอบผ้าห่มarticle

 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน และมอบผ้าห่มจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  12

พิธีมอบเครื่่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2558article

 พิธีมอบเครื่่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันหนาว ในตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558

โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณ 2558article

 โครงการ อบต.สัญจร  ครั้งที่  1  ประจำปีงบประมาณ  2558  

โครงการฝึกอบรมข้อมูลพื้นฐาน อบต.จอมสวรรค์article

 อบต.จอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทำข้อมูลพื้นฐาน   เมื่่อวันที่  12  ธันวาคม  2557  ณ  ห้องประชุม อบต.จอมสวรรค์(หลังเก่า)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรarticle

 อบต.จอมสวรรค์ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ที่วัดแม่สรวย หมู่ 5  ตำบลจอมสวรรค์

โครงการฝึกอบรมตัดเย็บผ้าห่ม หมู่ 1 บ้านบ่อก้างarticle

 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมตัดเย็บผ้าห่ม หมู่ที่ 1  บ้านบ่อก้าง

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.