ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่กองช่าง
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
โครงการสุขภาพดีวิถึฅนจอมสวรรค์ ประจำปี 2561

      เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ชมรม อสม.ตำบลจอมสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้จัดทำโครงการสุขภาพดีวิถีฅนจอมสวรรค์ ประจำปี 2561 ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

 

 

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจอมสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ครั้งที่1/2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาส ไตรมาสที่ 3/2560
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2560
การพัฒนาและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 2/2560 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 1/2560 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 4/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 3/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 2/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 1/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม 2558 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2558 article
สรุปการอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2560
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560
ที่มา แนวคิด หลักการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ article
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์ article
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.