ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ อบต. พ.ศ.2563 (แบบประเมิน).pdf

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนครู.pdf

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น 2547.PDF

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ_ศ_2555.pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)พ_ศ_2564.pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ,2562และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2548.pdf

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ อบต. พ.ศ.2563 (แบบประเมิน).pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉ.4)พ.ศ 2562.PDF

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562.pdf

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552.pdf

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf.pdf

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.PDF

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ_ศ_2534.pdf

พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ.pdf

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2542.pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ_ศ_2562และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ_ศ_2548.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ_ศ_2542.pdf

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ_ศ_ 2540.pdf

พระราชบัญญัติเทศบาล พ_ศ_2496.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.