ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-65 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2.pdf

 
< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการสถานที่ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ พ.ศ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องให้พนักงานจ้างมารายงานตัว
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานจ้างมารายงานตัว
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ_ศ_2565
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย พ.ศ.2564.
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 16
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 15
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 14
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อราชการใน อบต.จอมสวรรค์
ประกาศอบต.จอมสวรรค์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-65)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12/2564
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์รวมใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน article
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระปีพ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564
ประกาศ เรื่องนัดประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/2564
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศสภา อบต. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 3/2564
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ปลอดบุหรี่ article
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ article
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 article
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจมารายงานตัว
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปมารายงานตัว
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 1/2564
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 article
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 article
ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13
ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 11
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง article
ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10
ประกาศเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 9/2563
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 8/2563
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 7/2563 article
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 6/2563 article
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 article
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.จอมสวรรค์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่2) ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา 30 ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประกาศ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ อบต. เรื่องการควบคุมแห่งเพราะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.จอมสวรรค์
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ปี 2562
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สตง. จ.เชียงราย
ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อบต.จอมสวรรค์
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษี article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของอบต.จอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-64) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 article
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-64) ครั้งที่ 1 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2561
ประกาศ อบต. เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(61-64)เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ประกาศ อบต.เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก.พ. 61
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ อบต.เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ อบต.เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
การรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2560 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานนายก ปี 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-64) เพิ่มเติมฉบับที่1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
สรุปการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมปี 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-64 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ (พ.ศ.2560-62) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณตลิ่งแม่น้ำจัน หมู่ที่ 2 บ้านป่าส้าน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.