ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม (หนูน้อยจิตอาสา) article

วันที่ 6 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม (หนูน้อยจิตอาสา) ณ วัดแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 
ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษาฯ

กิจกรรมการตรวจสุขภาพในช่องปากและการเคลือบฟลูออไรด์วานิช ประจำปีการศึกษา 2565 article
กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 article
กิจกรรมหนูน้อยขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 article
กิจกรรมการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน ประจำปี 2565 article
กิจกรรมโครงการชุมชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมบัณฑิตน้อยรุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562 article
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 article
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน article
โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
โครงการตรวจสุขภาพในช่องปากและการเคลือบฟลูออไรด์วานิช article
ครงการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน article
โครงการแก้ไขภาวะโภชนาการ article
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 article
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น article
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา article
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวและวันเด็กแห่งชาติ article
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ article
ขอแสดงความยินดีกับ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.