ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
กิจกรรมโครงการชุมชนมีส่วนร่วม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนมีส่วนร่วม โดยได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ โรงเพาะเห็ด บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 การเลี้ยงนกสวยงาม บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ 3 และร้านเสริมสวยเบน บิวตี้ บ้านบ่อก้าง หมู่ที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและชุมชนได้สร้างความสัมพันธ์อันดี และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเด็กได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ได้ลงมือปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษาฯ

กิจกรรมการตรวจสุขภาพในช่องปากและการเคลือบฟลูออไรด์วานิช ประจำปีการศึกษา 2565 article
กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 article
กิจกรรมหนูน้อยขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 article
กิจกรรมการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน ประจำปี 2565 article
กิจกรรมบัณฑิตน้อยรุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562 article
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 article
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน article
โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม (หนูน้อยจิตอาสา) article
โครงการตรวจสุขภาพในช่องปากและการเคลือบฟลูออไรด์วานิช article
ครงการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน article
โครงการแก้ไขภาวะโภชนาการ article
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 article
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น article
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา article
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวและวันเด็กแห่งชาติ article
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ article
ขอแสดงความยินดีกับ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.