ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ศึกษาดูงาน

ณ บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 
< กิจกรรม อบต. >

ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์การอำนวยความยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา พ.ศ.2564
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 4/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ (อบรมทำยาสีฟันสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
จัดเก็บขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง article
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 article
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2563
จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562
กิจกรรมงานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 4/2562
งาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน" ประจำปี พ.ศ.2562 article
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา พ.ศ.2563 article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการครอบครัว พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก ประจำปี พ.ศ.2563 article
งานของดีอำเภอแม่จันและงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 6
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 article
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการจัดงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ (สานเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตามแนวทางพระราชดำริ "โครงการร้อยใจรักษ์" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2562
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ ประจำปี 2562
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562
พิธีและกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562
โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ 2562
กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรมทำความสะอาดวัดแม่สรวย
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุจอมสวรรค์
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2562
งานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 4
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ ครั้งที่ 19
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2561
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
การตรวจประเมินและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ อบต.จอมสวรรค์
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมและชุมชนล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานและในที่สาธารณะของ อบต.จอมสวรรค์ ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการวันสำคัญของไทย ประจำปี 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกประจำปี 2561
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์สมัยวิสามัญ ที่ 1/2561
โครงการครอบครัวพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
โครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ ประจำปี 2561
โครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2561 (วันวิสาขบูชา)
โครงการอาสาร่วมใจ เชียงรายปลอดขยะ
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2561
พิธีสมโภชวิหารพระเมืองแม่จัน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2561
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2561
โครงการสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 18
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้ง 3
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
งาน ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี พ.ศ.2560
พิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2560
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อบพร.) ประจำปี 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ
โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชาวตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์
กิจกรรมการออกหน่วยบริการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 2560
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "กบคืนนา ปลาคืนทุ่ง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2560
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปี 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการครอบครัวพอเพียง
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการร้อยดวงใจ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560
การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์
โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
กิจกรรมกำจัดผักตบชวา
โครงการสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์
โครงการครอบครัวตัว อ ตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2/2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และคนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1/2560
โครงการวันผู้สูงอายุและงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2560
โครงการขับเคลื่่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2560
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ "จอมสวรรค์เกมส์" ครั้งที่ 17 article
งานของดีอำเภอแม่จัน article
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
โครงการ ฮ่วมแฮง ปันน้ำใจ ทำความดีถวายพ่อหลวง ปวงประชามีจิตสาธารณะ article
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล article
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ article
กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี article
งาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน" ประจำปี พ.ศ.2559 article
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2559 ประจำปี พ.ศ.2559 article
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาร(15 วัน) article
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายอาลัย article
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลจอมสวรรค์ ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 article
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีทำขนมไทย หมู่ที่ 8 ประจำปี 2559
โครงการมอบไม้ค้ำยัน และเก้าอี้ล้อเข็น article
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ประจำปี พ.ศ.2559 article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปี 2559 article
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 article
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ article
โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ article
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2559
โครงการบริหารจัดการ ศพด.ประจำปี 2559 article
โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2559 article
โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 article
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 article
การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการ article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรตำบลจอมสวรรค์ article
การรับการตรวจประเมิน อปท.ดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดีเด่น ระดับจังหวัด article
โครงการเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ article
กิจกรรมวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559 article
กิจกรรมวันสตรีสากล ตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2559 article
แจกเครื่่่องกันหนาวให้กับประชาชนตำบลจอมสวรรค์ article
กิจกรรมการรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึก article
โครงการป้องกันโรคเอดส์ article
กิจกรรมมอบเครื่่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ตำบลจอมสวรรค์ article
โครงการ อบต.สัญจร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 article
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558
โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณ 2559 article
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนและมอบผ้าห่ม article
พิธีมอบเครื่่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2558 article
โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณ 2559 article
โครงการฝึกอบรมข้อมูลพื้นฐาน อบต.จอมสวรรค์ article
กิจกรรมทำบุญตักบาตร article
โครงการฝึกอบรมตัดเย็บผ้าห่ม หมู่ 1 บ้านบ่อก้าง article
โครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่่องมือทางการเกษตร article
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง article
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ article
การจัดงานวันปี๋ใหม่เมืองและวันผู้สูงอายุ article
การจัดทำแผนสามปี/แผนชุมชน article
โครงการ อบต.สัญจร หมู่ 4,7,9 article
การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ "จอมสวรรค์เกมส์"ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 article
การจัดกิจกรรม อบต.จอมสวรรค์ สัญจร article
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติและการจัดงานวันกีฬา ศพด. อบต.
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว article
การจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2555Copyright © 2010 All Rights Reserved.