ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ข้อมูลติดต่อผู้นำชุมชน

                               ข้อมูลติดต่อผู้นำชุมชน

 

ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง         หมู่     โทรศัพท์

นายสุวัฒน์      จันทร์แสนตอ

ผู้ใหญ่บ้านบ่อก้าง 1 089-4339511
นายสุรเดช      จันทะวัง ผู้ใหญ่บ้านป่าส้าน 2 080-4915893
นายนิวัฒน์      ขันธะบัว ผู้ใหญ่บ้านสันหลวงใต้ 3 094-1480124
นายศุภกิจ       สุเตนัน ผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็ก 4 086-1927988
นายสมนึก      ยาวิราช กำนันบ้านแม่สรวย 5 081-7839237
นายธีรธรรม    ทรัพย์สิงห์กาศ ผู้ใหญ่บ้านหัวรินคำ 6 085-5255346
นายภัคพล     มหาเนตร ผู้ใหญ่บ้านสันโค้งงาม 7

095-1349989

นายธงชัย      นามเลย ผู้ใหญ่บ้านสันหลวงกลาง 8 081-0207706
นายวสันต์          โกแสนตอ ผู้ใหญ่บ้านดอยดินแดง 9 084-9233712
นายธนกฤต     กระจับเงิน  ผู้ใหญ่บ้านใหม่ 10 094-5584799Copyright © 2010 All Rights Reserved.