ReadyPlanet.com
dot
bulletอำนาจหน้าที่
bulletข้อมูลติดต่อ
bulletข้อมูลติดต่อผู้นำชุมชน
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
bulletแบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
bulletรายงานการประเมินประสิทธิภาพ
bulletมาตรการประหยัดพลังงาน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletทต.สันทราย อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน
bulletอบต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
bulletอบต.สันทราย อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletทต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bullet***ลิงค์กลุ่มท้องถิ่น***
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
bulletสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
bulletค่านิยมหลัก 12 ประการ
bulletรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.จอมสวรรค์
bulletรางวัลโครงการแผ่นดินธรรมฯ
bulletการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจอมสวรรค์
bulletข้อบัญญัติ
bulletข้อมูลตลาดอบต.จอมสวรรค์
bulletประกาศนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ
bulletแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
bulletระบบขอรับบริการออนไลน์
bulletนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) article

 เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  ณ ห้องประชุมจอมสวรรค์ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

 

 

 
< กิจกรรม อบต. >

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 8
กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565
ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน (กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ article
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โครงการวันสำคัญของไทย (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการขยะออมบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์/ประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมพิจารณาดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ
อบรมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลจอมสวรรค์
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการอบรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมประกาศและแสดงนโยบาย no gift policy เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายการปฏิรูปประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมเพาะชำต้นเฟื่องฟ้า
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ ครั้งแรก article
โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 article
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 article
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์การอำนวยความยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา พ.ศ.2564
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 4/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ (อบรมทำยาสีฟันสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
จัดเก็บขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง article
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 article
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2563
จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562
กิจกรรมงานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 4/2562
งาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน" ประจำปี พ.ศ.2562 article
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา พ.ศ.2563 article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการครอบครัว พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก ประจำปี พ.ศ.2563 article
งานของดีอำเภอแม่จันและงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 6
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 article
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562Copyright © 2010 All Rights Reserved.