ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9.pdf

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามตะกร้อ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าส้าน กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๕๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก สูบ ไม่ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำ ลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 8876 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองในเขตตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมที่1 ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวรรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณะสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างทำตรายางข้อความ จำนวน 3 รายการ รวม 11 อัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คกฉ 409 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 009-50-0002 จำนวน4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ8876 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณะสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวรรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7702 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณสุสาน หมู่ที่1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างเหมาประกอบอาหารจัดเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการ ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19 ) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์416-61-0086 และเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0051 เครื่องใช้งานประจำอยู่ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณะสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนมกราคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลและเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมสวรรค์ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มนิทรรศการของดีตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 1 ซุ้ม ขนาด 4*8 เมตร ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - บ้านสันโค้งงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยูเอชที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 ร.ร.และศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 29 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยูเอชที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 ร.ร.และศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(วันที่ 18 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ. ๖๐-๐๐๒ บ้านสันโค้งงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลจอมสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของชุดผ้าคลุมเก้าอี้นวม จำนวน 100 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 48 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ พร้อมบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ สุสาน หมุ่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ตู้เก็บเอกสารแบบบานพับ 2 ประตู จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7702 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ 8876 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เบื้องต้น Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรู สุสาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 มล.สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 43 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มล.จำนวน 1,198 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มล.สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 ร.ร.และศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง คสล.หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขนาด 1 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารทีมีฟอส(Temephos)1%ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง(ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทลานคอนกรีตพื้นที่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ของดีตำบลจอมสวรรค์และจัดรูปแบบการเดินขบวน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล(รถขุดตีนตะขาบ)เพื่อให้ดำเนินการกำจัดเศษไม้และวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางเดินน้ำบริเวณหน้าลำเหมืองฝาย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ รวม 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ พร้อมบันทึกขึ้นทะเบียนฯของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย (ไมล์ลอยตั้งโต๊ะประชุม ชุด 8 ตัว)จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาพาหนะเดินทางไป-กลับจำนวน2คันตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูลำเหมือง ภายในเขตตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ 4โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กรวยจราจร)สำนักปลัด จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ 8876 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องสำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563-เดือน เมษายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องสำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องสำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มนิทรรศการของดีตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 1 ซุ้ม ขนาด 4 X 8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 6โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - บ้านสันโค้งงาม หมู่ที่ 7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 10 บ้านใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ของ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บและคัดแยกขยะอันตราย อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สีตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 2 รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ และ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ รวม 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล(รถขุดตีนตะขาบ)เพื่อให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ลำเหมืองกอตึ๋ง ที่เป็นเส้นทางลำน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรที่ใช้น้ำ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ 3 และบ้านสันหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.จอมสวรรค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เดือน ก.ค.- ก.ย.63)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล(รถแทรกเตอร์)เพื่อให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชไหล่ทาง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4-บ้านสันโค้งงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สีตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.จอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ พร้อมบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.netของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 283-44-0002และ283-50-0003โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สีตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างประปา หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบต.จอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563-30กันยายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง คสล.หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองก่อตึง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำจัน หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนเข้าสู่หนองไคร้ หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารทีมีฟอส(Temephos)1%ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ ในช่วงวันที่ 18 พ.ค.2563- วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ รวม 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพซีลเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชร - ถ 60 -002 สายทางบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - บ้านสันโค้งงาม หมู่ที่ 7 ต.จอมสวรรค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 ป้าย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าควบคุมระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเดินระบบเครือข่ายสายแลนห้องกองคลัง จำนวน 6 จุดและเดินสายโทรศัพท์ ภายในอาคาร จำนวน 4 จุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านบ่อก้าง - บ้านขัวรินคำ หมู่ที่ ๓,๘,๖ ตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพซีลเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชร - ถ ๖๐ - ๐๐๒ สายทางบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ - บ้านสันโค้งงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลจอมสวรรค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีต่าง ๆ และแผ่นพับตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะฝาแดง)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือน เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือน เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนทางเข้า-ออก ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและบริเวณป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือน เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือน เมษายน 2563 – เดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารห้องประชุม อบต.(หลังใหม่) ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้พื้นที่บริเวณโดยรอบสนามกีฬาตำบลจอมสวรรค์ และพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือน เมษายน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือน เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสายสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19)จำนวน 20 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกโค้งมน ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 5 ทางขึ้นพระธาตุจอมสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็กโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 4)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพัง ลำเหมืองระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อก้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาพาหนะเดินทางไป-กลับ รถโดยสารประจำทาง จำนวน 2 คัน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวััสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ทีมที่ชนะการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรังเป็นถนนผิวจราจรหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรถนนเลียบแม่น้ำจัน หมู่ที่ ๒ บ้านป่าส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ซุ้มนิทรรศการของดีตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 1 ซุ้ม ขนาด4*8 เมตร ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 18 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๒ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.จอมสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตั้งแต่ เดือน ๑ ต.ค. ๖๒ - ๑๕ พ.ย. ๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๒ โรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวเขตถนนในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี สำหรับใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กันยายน ภาคเรียนที่1/2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมทำการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าและชุดเบรกเกอร์ควบคุมระบบกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถมดินเพื่อซ่อมแซมคันตลิ่ง ณ บริเวณแนวตลิ่งแม่น้ำจัน ที่ฝายป่าส้าน หมู่ที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 283-50-0003 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี สำหรับใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารทีมีฟอส (Temephos) ๑% ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ซอย 6 หมู่ที่ 2 บ้านป่าส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน 4 รายการ รวม 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ รวม 3 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ภาคเรียนที่1/2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สีตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์(สานเส้นพลาสติก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์(สานเส้นพลาสติก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตามแนวพระราชดำริโครงการร้อยใจรักษ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสุสาน หมู่ที่1 บ้านบ่อก้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่สุสาน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อก้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ภาคเรียนที่1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤษภาคม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ ประจำภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดอัคคีภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน เมษายน2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองหลวง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองหลวง บ้านดอยดินแดง หมู่ที่ 9โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.62-วันที่ 15 พ.ค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮว์) ขนาดไม่ต่ำกว่า PC 145 โดยดำเนินการซ่อมแซมคันตลิ่งลำน้ำจันที่ถูกตัดขาด ณ บริเวณพื้นที่นาของนายแย้ม ก้างออนตา บ้านบ่อก้าง หมู่ที่ 1 ตำบลจอมสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียนรถ กพ - 8876 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 11 ป้าย(เพิ่มเติม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 11 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อก้าง-บ้านหัวรินคำ หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 18 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ขบวนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของดีตำบลจอมสวรรค์ และจัดรูปแบบการเดินขบวน จำนวน 1 คัน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อก้าง ถึง บ้านหัวรินคำ หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7702 เชียงราย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.ป้องกันตลิ่งพัง ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อก้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.ป้องกันตลิ่งพัง ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก้าง)สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2561- เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2561- เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอช ที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่่วนตำบลจอมสวรรค์ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2561-เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ คสล.ที่หนองป่าเหี๊ยะ หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงาม โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.จอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้การสงเคราะห์รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.จอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงCopyright © 2010 All Rights Reserved.