ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจอมสวรรค์ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

 

 
< กิจกรรม อบต. >

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โครงการวันสำคัญของไทย (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการขยะออมบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์/ประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมพิจารณาดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ
อบรมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลจอมสวรรค์
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการอบรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมประกาศและแสดงนโยบาย no gift policy เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายการปฏิรูปประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมเพาะชำต้นเฟื่องฟ้า
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ ครั้งแรก article
โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 article
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 article
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์การอำนวยความยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา พ.ศ.2564
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 4/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ (อบรมทำยาสีฟันสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
จัดเก็บขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง article
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 article
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2563
จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562
กิจกรรมงานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 4/2562
งาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน" ประจำปี พ.ศ.2562 article
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา พ.ศ.2563 article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการครอบครัว พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก ประจำปี พ.ศ.2563 article
งานของดีอำเภอแม่จันและงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 6
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 article
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการจัดงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ (สานเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตามแนวทางพระราชดำริ "โครงการร้อยใจรักษ์" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2562
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ ประจำปี 2562
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562
พิธีและกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562
โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ 2562
กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรมทำความสะอาดวัดแม่สรวย
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุจอมสวรรค์
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2562
งานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 4
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ ครั้งที่ 19
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2561
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
การตรวจประเมินและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ อบต.จอมสวรรค์
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมและชุมชนล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานและในที่สาธารณะของ อบต.จอมสวรรค์ ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการวันสำคัญของไทย ประจำปี 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกประจำปี 2561
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์สมัยวิสามัญ ที่ 1/2561
โครงการครอบครัวพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
โครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ ประจำปี 2561
โครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2561 (วันวิสาขบูชา)
โครงการอาสาร่วมใจ เชียงรายปลอดขยะ
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2561
พิธีสมโภชวิหารพระเมืองแม่จัน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2561
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2561
โครงการสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 18
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้ง 3
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
งาน ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน ประจำปี พ.ศ.2560
พิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุจอมจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2560
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อบพร.) ประจำปี 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ
โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชาวตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์
กิจกรรมการออกหน่วยบริการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 2560
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "กบคืนนา ปลาคืนทุ่ง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2560
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปี 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการครอบครัวพอเพียง
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการร้อยดวงใจ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560
การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์
โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
กิจกรรมกำจัดผักตบชวา
โครงการสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์
โครงการครอบครัวตัว อ ตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2/2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และคนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1/2560
โครงการวันผู้สูงอายุและงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2560
โครงการขับเคลื่่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2560
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ "จอมสวรรค์เกมส์" ครั้งที่ 17 article
งานของดีอำเภอแม่จัน article
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
โครงการ ฮ่วมแฮง ปันน้ำใจ ทำความดีถวายพ่อหลวง ปวงประชามีจิตสาธารณะ article
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล article
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ article
กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี article
งาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน" ประจำปี พ.ศ.2559 article
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2559 ประจำปี พ.ศ.2559 article
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาร(15 วัน) article
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายอาลัย article
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลจอมสวรรค์ ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 article
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีทำขนมไทย หมู่ที่ 8 ประจำปี 2559
โครงการมอบไม้ค้ำยัน และเก้าอี้ล้อเข็น article
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ประจำปี พ.ศ.2559 article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปี 2559 article
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 article
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ article
โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ article
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2559
โครงการบริหารจัดการ ศพด.ประจำปี 2559 article
โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2559 article
โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 article
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 article
การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการ article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรตำบลจอมสวรรค์ article
การรับการตรวจประเมิน อปท.ดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดีเด่น ระดับจังหวัด article
โครงการเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ article
กิจกรรมวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559 article
กิจกรรมวันสตรีสากล ตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2559 article
แจกเครื่่่องกันหนาวให้กับประชาชนตำบลจอมสวรรค์ article
กิจกรรมการรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึก article
โครงการป้องกันโรคเอดส์ article
กิจกรรมมอบเครื่่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ตำบลจอมสวรรค์ article
โครงการ อบต.สัญจร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 article
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558
โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณ 2559 article
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนและมอบผ้าห่ม article
พิธีมอบเครื่่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2558 article
โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณ 2559 article
โครงการฝึกอบรมข้อมูลพื้นฐาน อบต.จอมสวรรค์ article
กิจกรรมทำบุญตักบาตร article
โครงการฝึกอบรมตัดเย็บผ้าห่ม หมู่ 1 บ้านบ่อก้าง article
โครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่่องมือทางการเกษตร article
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง article
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ article
การจัดงานวันปี๋ใหม่เมืองและวันผู้สูงอายุ article
การจัดทำแผนสามปี/แผนชุมชน article
โครงการ อบต.สัญจร หมู่ 4,7,9 article
การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ "จอมสวรรค์เกมส์"ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 article
การจัดกิจกรรม อบต.จอมสวรรค์ สัญจร article
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติและการจัดงานวันกีฬา ศพด. อบต.
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว article
การจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2555Copyright © 2010 All Rights Reserved.