ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0086 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายางข้อความ สำหรับงานกองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการ (รวม 2 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถรับ - ส่ง นักเรียน หมายเลขทะเบียน นค 1130 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-65-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในตำบลจอมสวรรค์ โดยถมหินคลุกปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สีตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กแบบเว้าหน้า) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ ๘๘๗๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร) จำนวน 2 ชุด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ vhf/fm จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการซ่อมแซมคันตลิ่งลำเหมืองหลวงแม่น้ำจัน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ถึง บ้านดอยดินแดง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนสายวัฒนธรรมตำบลจอมสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล. ซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ (รวม 10 อัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนสายวัฒนธรรมตำบลจอมสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๖๐-๐๐๑ สายบ้านบ่อก้าง-บ้านหัวรินคำ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อก้าง และหมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวงใต้ องค์การบริหารส่วนต
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 3 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขยายถนนคสล. ซอย 10 ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. ซอย 1/1 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มนิทรรศการของดีตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 1 ซุ้ม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์โครงการ พร้อมเสา จำนวน ๑ ชุด และจัดจ้างทำป้ายอะคริลิค สำหรับติดรหัสประจำต้น จำนวน ๕๐ ป้าย ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหารชนิดพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้พนักงาน จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหารชนิดพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมถาดคีย์บอร์ด จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำตรายางข้อความ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง)
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจท 898 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 009-43-0001
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน (กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยู เอช ที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 ร.ร. และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 130 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๖๓๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานกระจกอลูมิเนียมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ข้างบ้านนางทองคำ จันทาพูน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งพัง 2 ฝั่ง ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมคันตลิ่งลำเหมืองหลวงพังทลาย บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ถึง บ้านดอยดินแดง หมู่ที่ 9 จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 52 เล่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการเทลาน คสล.ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้รับ-ส่งนักเรียน ของศพด.อบต.จอมสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สีตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมพร จันหล้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอย 5,7,9,11 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงCopyright © 2010 All Rights Reserved.