ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างโครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ (สานเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒๐ เล่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการเทลาน คสล. ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.ซอย 9 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการเทลานคอนกรีตภายในบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงชนิดขวด ขนาด ๑ ลิตร จำวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายางข้อความ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ (รวม ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๖-๐๑๑๖ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ (รวม ๑๓ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Cannon MP๒๘๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1)
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother MFC - L๒๗๐๐D หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยู เอช ที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขจท ๘๙๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คกฉ ๔๐๙ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กง ๓๗๔๐ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Cannon LBP๖๐๓๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแม่น้ำจัน โดยการกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๖๓๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7702 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจท ๘๙๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0086 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายางข้อความ สำหรับงานกองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการ (รวม 2 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถรับ - ส่ง นักเรียน หมายเลขทะเบียน นค 1130 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-65-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในตำบลจอมสวรรค์ โดยถมหินคลุกปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สีตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กแบบเว้าหน้า) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ ๘๘๗๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร) จำนวน 2 ชุด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ vhf/fm จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการซ่อมแซมคันตลิ่งลำเหมืองหลวงแม่น้ำจัน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ถึง บ้านดอยดินแดง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนสายวัฒนธรรมตำบลจอมสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล. ซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ (รวม 10 อัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนสายวัฒนธรรมตำบลจอมสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๖๐-๐๐๑ สายบ้านบ่อก้าง-บ้านหัวรินคำ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อก้าง และหมู่ที่ ๓ บ้านสันหลวงใต้ องค์การบริหารส่วนต
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 3 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขยายถนนคสล. ซอย 10 ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. ซอย 1/1 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มนิทรรศการของดีตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 1 ซุ้ม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์โครงการ พร้อมเสา จำนวน ๑ ชุด และจัดจ้างทำป้ายอะคริลิค สำหรับติดรหัสประจำต้น จำนวน ๕๐ ป้าย ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงCopyright © 2010 All Rights Reserved.