ReadyPlanet.com
dot
bulletอำนาจหน้าที่
bulletข้อมูลติดต่อ
bulletข้อมูลติดต่อผู้นำชุมชน
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
bulletแบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
bulletรายงานการประเมินประสิทธิภาพ
bulletมาตรการประหยัดพลังงาน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletทต.สันทราย อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน
bulletอบต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
bulletอบต.สันทราย อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletทต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bullet***ลิงค์กลุ่มท้องถิ่น***
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
bulletสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
bulletค่านิยมหลัก 12 ประการ
bulletรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.จอมสวรรค์
bulletรางวัลโครงการแผ่นดินธรรมฯ
bulletการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจอมสวรรค์
bulletข้อบัญญัติ
bulletข้อมูลตลาดอบต.จอมสวรรค์
bulletประกาศนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ
bulletแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
bulletระบบขอรับบริการออนไลน์
bulletนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565.pdf
< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1/2565
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศสภา เรื่องประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการสถานที่ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับแก้ไข) article
ประกาศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการสถานที่ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ พ.ศ....
ประกาศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการสถานที่ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ พ.ศ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องให้พนักงานจ้างมารายงานตัว
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานจ้างมารายงานตัว
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ_ศ_2565
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย พ.ศ.2564.
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 16
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 15
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 14
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อราชการใน อบต.จอมสวรรค์
ประกาศอบต.จอมสวรรค์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-65)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12/2564
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์รวมใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน article
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระปีพ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564
ประกาศ เรื่องนัดประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/2564
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศสภา อบต. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 3/2564
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ปลอดบุหรี่ article
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-65) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ article
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 article
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจมารายงานตัว
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปมารายงานตัว
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายรับ-จ่าย ครั้งที่ 1/2564
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 article
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.