ReadyPlanet.com
dot
bulletอำนาจหน้าที่
bulletข้อมูลติดต่อ
bulletข้อมูลติดต่อผู้นำชุมชน
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
bulletแบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
bulletรายงานการประเมินประสิทธิภาพ
bulletมาตรการประหยัดพลังงาน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletทต.สันทราย อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน
bulletอบต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
bulletอบต.สันทราย อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletทต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bullet***ลิงค์กลุ่มท้องถิ่น***
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
bulletสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
bulletค่านิยมหลัก 12 ประการ
bulletรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.จอมสวรรค์
bulletรางวัลโครงการแผ่นดินธรรมฯ
bulletการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
bulletฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจอมสวรรค์
bulletข้อบัญญัติ
bulletข้อมูลตลาดอบต.จอมสวรรค์
bulletประกาศนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ
bulletแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
bulletระบบขอรับบริการออนไลน์
bulletนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์โครงการ พร้อมเสา จำนวน ๑ ชุด และจัดจ้างทำป้ายอะคริลิค สำหรับติดรหัสประจำต้น จำนวน ๕๐ ป้าย ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์โครงการ พร้อมเสา จำนวน ๑ ชุด และจัดจ้างทำป้ายอะคริลิค สำหรับติดรหัสประจำต้น จำนวน ๕๐ ป้าย ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 3 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
จ้างโครงการขยายถนนคสล. ซอย 10 ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. ซอย 1/1 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มนิทรรศการของดีตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 1 ซุ้ม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ซื้อวัสดุตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหารชนิดพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้พนักงาน จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหารชนิดพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมถาดคีย์บอร์ด จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำตรายางข้อความ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง)
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจท 898 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 009-43-0001
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน (กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยู เอช ที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 ร.ร. และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 130 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๖๓๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานกระจกอลูมิเนียมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ข้างบ้านนางทองคำ จันทาพูน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งพัง 2 ฝั่ง ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมคันตลิ่งลำเหมืองหลวงพังทลาย บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ถึง บ้านดอยดินแดง หมู่ที่ 9 จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 52 เล่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการเทลาน คสล.ภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้รับ-ส่งนักเรียน ของศพด.อบต.จอมสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สีตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมพร จันหล้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอย 5,7,9,11 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 10 ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยู เอช ที ชนิดกล่องบรรจุ 200 มล. สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ต.จอมสวรรค์ จำนวน 2 ร.ร. และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย 8 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับฝารางระบายน้ำซอยหน้าบ้าน นายบุญศรี และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 20 ป้าย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามตระกร้อ หมู่ที่ 2 บ้านป่าส้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพาน ซอย 8 หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารเทมีฟอส ตามโครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการขยายถนนบริเวณกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 2 โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจกองช่าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณะสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกันตลิ่งพัง ซอย 12 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกันตลิ่งพัง 2 ฝั่ง ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงCopyright © 2010 All Rights Reserved.