ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณาตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.