ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

 

 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  ณ ห้องประชุมจอมสวรรค์ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< กิจกรรม อบต. >

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 article
โครงการ วันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA : Environmental Health Acceditation ปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยวิสามัยที่ 1 ครั้งที่ 1
กิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการ วันสำคัญทางศาสนา (มาฆบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสมัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 8
กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565
ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน (กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ article
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โครงการวันสำคัญของไทย (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการขยะออมบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์/ประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมพิจารณาดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ
อบรมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลจอมสวรรค์
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการอบรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมประกาศและแสดงนโยบาย no gift policy เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายการปฏิรูปประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมเพาะชำต้นเฟื่องฟ้า
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ ครั้งแรก article
โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 article
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 article
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์การอำนวยความยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา พ.ศ.2564
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 4/2563 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ (อบรมทำยาสีฟันสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 article
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) article
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 article
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
จัดเก็บขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง article
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 article
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 1/2563
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2563
จอมสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562
กิจกรรมงานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 4/2562
งาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จัน" ประจำปี พ.ศ.2562 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.