ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในบริเวณ อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ ๘๘๗๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหน้ากากอนามัย N๙๕ จำนวน ๗๕ กล่อง (รวม ๒,๒๕๐ ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลด่านตรวจ/ป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๓ รายการ (รวม ๖ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คกฉ ๔๐๙ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนรองรับขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 10 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 4 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา อบต.จอมสวรรค์และห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบน้ำประปา หมู่ ๙ บ้านดอยดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๒ รายการ (รวม ๗๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 10 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑ รายการ รวม ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำตรายางข้อความ กองช่าง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ภายในตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงและกำจัดวัชพืชลำเหมืองภายในตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หลังร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. สนามกีฬา อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มนิทรรศการของดีตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๑ ซุ้ม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) ซ่อมแซมคันตลิ่งลำน้ำคำ จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องประชุมจอมสวรรค์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother MFC - L๒๗๐๐D หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๖๓๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะในครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะในครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สี ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะในครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา อบต.จอมสวรรค์ สนามเปตอง จำนวน 4 สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและเดินสายโทรศัพท์ จำนวน ๒ จุด หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๕๐๕๔ และ ๐-๕๓๖๖-๔๘๕๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถรับ - ส่ง นักเรียน หมายเลขทะเบียน นค ๑๑๓๐ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา อบต.จอมสวรรค์ สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother DCP - T๓๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๙๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงCopyright © 2010 All Rights Reserved.