ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ พ.ศ.2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์.pdf

 
< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 article
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ (พนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานจ้างมารายงานตัว
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 article
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ. พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2566
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 article
ประชาสัมพันธ์ การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย article
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1/2565
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศสภา เรื่องประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประกอบกิจการสถานที่ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับแก้ไข) article
ประกาศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการสถานที่ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ พ.ศ....
ประกาศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการสถานที่ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ พ.ศ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องให้พนักงานจ้างมารายงานตัว
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานจ้างมารายงานตัว
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคคุณลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ_ศ_2565
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย พ.ศ.2564.
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 16
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 15
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 14
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อราชการใน อบต.จอมสวรรค์
ประกาศอบต.จอมสวรรค์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-65)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12/2564
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์รวมใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน article
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระปีพ.ศ.2564
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564Copyright © 2010 All Rights Reserved.