ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๘๘๗๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๘๘๗๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในบริเวณ อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ ๘๘๗๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหน้ากากอนามัย N๙๕ จำนวน ๗๕ กล่อง (รวม ๒,๒๕๐ ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลด่านตรวจ/ป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๓ รายการ (รวม ๖ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คกฉ ๔๐๙ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนรองรับขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 10 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 4 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา อบต.จอมสวรรค์และห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบน้ำประปา หมู่ ๙ บ้านดอยดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๒ รายการ (รวม ๗๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 10 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑ รายการ รวม ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำตรายางข้อความ กองช่าง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ภายในตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงและกำจัดวัชพืชลำเหมืองภายในตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หลังร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. สนามกีฬา อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มนิทรรศการของดีตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๑ ซุ้ม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) ซ่อมแซมคันตลิ่งลำน้ำคำ จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องประชุมจอมสวรรค์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother MFC - L๒๗๐๐D หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๖๓๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะในครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะในครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าดิบใส่เอกสารพร้อมพิมพ์สี ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะในครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา อบต.จอมสวรรค์ สนามเปตอง จำนวน 4 สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและเดินสายโทรศัพท์ จำนวน ๒ จุด หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๕๐๕๔ และ ๐-๕๓๖๖-๔๘๕๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถรับ - ส่ง นักเรียน หมายเลขทะเบียน นค ๑๑๓๐ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา อบต.จอมสวรรค์ สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother DCP - T๓๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๙๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงCopyright © 2010 All Rights Reserved.