ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)
จ้างโครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยูเอช ทีชนิดกล่องขนาดบรรจุ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่ต.จอมสวรรค์จำนวน ๒ ร.ร.และ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon MP๒๘๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ (รวม ๘ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.กันตลิ่งพัง ซอย 4 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหารชนิดพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตภายในบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายในฌาปนสถานหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในบริเวณ อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ ๘๘๗๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหน้ากากอนามัย N๙๕ จำนวน ๗๕ กล่อง (รวม ๒,๒๕๐ ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลด่านตรวจ/ป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๓ รายการ (รวม ๖ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คกฉ ๔๐๙ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนรองรับขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 10 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 4 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา อบต.จอมสวรรค์และห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบน้ำประปา หมู่ ๙ บ้านดอยดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๒ รายการ (รวม ๗๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและจ้างบันทึกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 10 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๗๗๐๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑ รายการ รวม ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำตรายางข้อความ กองช่าง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ภายในตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการปรับปรุงและกำจัดวัชพืชลำเหมืองภายในตำบลจอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หลังร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. สนามกีฬา อบต.จอมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มนิทรรศการของดีตำบลจอมสวรรค์ จำนวน ๑ ซุ้ม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) ซ่อมแซมคันตลิ่งลำน้ำคำ จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการด้านงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงCopyright © 2010 All Rights Reserved.