ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมจอมสวรรค์ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

 
< กิจกรรม อบต. >

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2567
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์
การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 24 เมษายน 2567
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 15 เมษายน 2567
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 9 เมษายน 2567
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมห้องปลอดฝุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2567
กิจกรรม MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน article
การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์ "จอมสวรรค์เกมส์" ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 1/2567
กิจกรรมประกาศนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์/ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
งานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 9
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
พิธีรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยมและระดับ 95 คะแนนขึ้นไป
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะในครัวเรือน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
การลงพื้นที่ตรวจติดตามนิเทศงานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานและในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ (สานเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 article
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารและบำรุงรักษากิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โครงการขยะออมบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 article
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 article
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออกตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพและโรคในช่องปากของเด็กนักเรียน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก (Kick off ไข้เลือดออก)
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณดอยจระเข้และพื้นที่อำเภอแม่จันแบบมีส่วนร่วม
ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน 2566
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
โครงการ วันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 article
การประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA : Environmental Health Acceditation ปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยวิสามัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
กิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการ วันสำคัญทางศาสนา (มาฆบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ สมัยสมัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 8
กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565
ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน (กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ article
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โครงการวันสำคัญของไทย (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 article
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการขยะออมบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์/ประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ประชุมพิจารณาดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯCopyright © 2010 All Rights Reserved.