ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
I ข้อมูลทั่วไป I

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

(1) สภาพทั่วไป

                 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

                   ลักษณะที่ตั้ง

                ตำบลจอมสวรรค์เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่จันเป็นระยะทางประมาณ กิโลเมตร  ตามเส้นทางถนนพหลโยธินไปอำเภอเชียงแสน ตำบลจอมสวรรค์ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9ง มีผลบังคับใช้เมื่องวันที่ 29 มีนาคม 2539 มีพื้นที่ทั้งหมด 28.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,000 ไร่

                   ลักษณะภูมิประเทศ

                       เป็นที่ราบลุ่มระหว่าง  ภูเขา  มีแม่น้ำคำและแม่น้ำจัน  ไหลผ่าน 

(2) อาณาเขตติดต่อ 

                ทิศเหนือ            ติดต่อกับเทศบาลตำบลจันจว้า , เทศบาลตำบลสายน้ำคำ

                ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลท่าข้าวเปลือก , องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

                ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลศรีค้ำ 

                ทิศใต้                ติดต่อกับเทศบาลตำบลสันทราย

(3) จำนวนหมู่บ้าน/จำนวนประชากร

           มีจำนวนประชากรทั้งหมด 3,777 คน แบ่งเป็นชาย 1,836 คน หญิง 1,941 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,739 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 136 คนต่อตารางกิโลเมตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 หมู่ที่

 

 

   ชื่อหมู่บ้าน

 

  ครัวเรือน

  ชาย

 

 

 หญิง

 

รวมประชากร

 1

 บ้านบ่อก้าง

261

283

331

614

 2

บ้านป่าส้าน

131

114

143

257

 3

 บ้านสันหลวงใต้

153

189

208

397

 4  บ้านขี้เหล็ก 257 318 301 619

5

 บ้านแม่สรวย

 

 

287

 

 318

295

613

 6

บ้านหัวรินคำ

148

152

167 

 319

 7

บ้านสันโค้งงาม

165

142

 

136

278

8

บ้านสันหลวงกลาง

135

154

164

318

9

บ้านดอยดินแดง

58

 

56

 

74

 

130

10

บ้านใหม่

116

138

154

292

 

 รวม

 1,739

 

 

1,836

 

1,941

3,777

       (หมายเหตุ:ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอแม่จัน ณ เดือนมีนาคม 2564 )

 

(4) สภาพทางเศรษฐกิจ

                 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขาย  อาชีพรับจ้างทั่วไป  มีการหมุนเวียนการเงินการคลังอยู่ในระดับปานกลาง

 

(5) สภาพทางสังคม 

                5.1 การศึกษา 

                   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน   2  แห่ง  ได้แก่ 

                              1. โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)

                              2. โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  ตั้งอยู่ ณ หมู่ 2 บ้านป่าส้าน ตำบลจอมสวรรค์  อำเภแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

                 5.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

                    - วัด / สำนักสงฆ์  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่ 

                              1. วัดบ่อก้าง                    หมู่ 1  บ้านบ่อก้าง

                              2. วัดบ้านขี้เหล็ก              หมู่ 4  บ้านขี้เหล็ก

                              3. วัดพระธาตุจอมสวรรค์    หมู่ 4  บ้านขี้เหล็ก

                              4. วัดบ้านแม่สรวย             หมู่ 5  บ้านแม่สรวย

                              5. วัดบ้านหัวรินคำ             หมู่ 6  บ้านหัวรินคำ

                              6. วัดบ้านสันโค้งงาม         หมู่ 7  บ้านสันโค้งงาม 

                    5.3 การสาธารณสุข

                                  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข  โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์  จำนวน  1  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมสวรรค์  มีบุคลากรทางการแพทย์  จำนวน  3  คน  และมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จำนวน  90  คน

(6) การบริการพื้นฐาน             

               6.1 การคมนาคม         

                      - ถนนพหลโยธิน แม่จัน - เชียงแสน  

                      - ถนนภายในเชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้าน 

                 6.2  การโทรคมนาคม

                              - สถานี รับ - ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เอกชน      จำนวน 3 แห่ง

                    - สถานีโทรคมนาคม (ชุมสายโทรศัพท์)          จำนวน 1 แห่ง

                 6.3  การไฟฟ้า  

                         - หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง มีจำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,739 ครัวเรือน

                  6.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                         - แม่น้ำ ,ลำน้ำ ,ลำห้วย   จำนวน 2 สาย

                              - แม่น้ำจัน

                       - แม่น้ำคำ

                        - หนองน้ำ                   จำนวน 13 แห่ง  

                   6.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                         - ฝาย                                    13  แห่ง   

                       - อ่างเก็บน้ำ                             -   แห่ง

                       - สระเก็บน้ำ                             2   แห่ง

                        - บ่อน้ำตื้้น                              50  แห่ง

                       - ประปาหมู่บ้าน                       12  แห่ง

 

(7) ข้อมูลอื่่น ๆ

                 1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                       -  แม่น้ำจัน

                       -  แม่น้ำคำ

                 2. มวลชนจัดตั้ง

                       -  ลูกเสือชาวบ้าน                    127  คน

                       -  ไทยอาสาป้องกันชาติ               5  คน

                       -  กองทุนเพื่่อความมั่นคง           150  คน

                       -  สมาชิก อปพร.                       80  คน 

                       -  อาสาสมัครสมาชิกตำรวจบ้าน    45  คน

 

(8) ศักยภาพของตำบล

                 8.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                 ด้านบุคลากร                     

                       - คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.         22  คน

                       - สำนักปลัด อบต.                                    8 คน       

                       - กองคลัง                                              3  คน

                       - กองช่าง                                               2 คน

                       - กองการศึกษาฯ                                     3  คน

                       - หน่วยตรวจสอบภายใน                            1  คน

                       - พนักงานจ้าง                                      11  คน

 

               ระดับการศึกษา

                       - ประถมศึกษา                                           13  คน 

                       - มัธยมศึกษา                                               9  คน       

                       - อาชีวศึกษา/อนุปริญญา                              3   คน

                       - ปริญญาตรี                                               18   คน

                      - ปริญญาโท                                                8   คน

                 7.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่      

                       - กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง              บ้านสันหลวงใต้ หมู่ 3                       

                       - กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบชาดูดกลิ่น  บ้านหัวรินคำ  หมู่  6         

                       - กลุ่มร้านค้าชุมชน                  บ้านสันหลวงใต้  หมู่  

                       - กลุ่มออมทรัพย์                      หมู่ 1 - 10

                       - กลุ่มจักสาน                          บ้านแม่สรวย  หมู่ที่ 5        

                       - กลุ่มตัดเย็บเสื้้อผ้า                 บ้านห้วรินคำ  หมู่ 6

                       - กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า             บ้านบ่อก้าง  หมู่  1

                       - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง            บ้านดอยดินแดง หมู่ 9       Copyright © 2010 All Rights Reserved.