ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
I ข้อมูลทั่วไป I

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

(1) สภาพทั่วไป

               ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

               ลักษณะที่ตั้ง

               ตำบลจอมสวรรค์เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่จันเป็นระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร  ตามเส้นทางถนนพหลโยธินไปอำเภอเชียงแสน  ตำบลจอมสวรรค์ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9ง มีผลบังคับใช้เมื่องวันที่ 29 มีนาคม 2539 มีพื้นที่ทั้งหมด  28.80  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,000 ไร่

          ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่มระหว่าง  ภูเขา  มีแม่น้ำคำและแม่น้ำจัน  ไหลผ่าน 

 

(2) อาณาเขตติดต่อ 

          ทิศเหนือ            ติดต่อกับเทศบาลตำบลจันจว้า , เทศบาลตำบลสายน้ำคำ

          ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลท่าข้าวเปลือก , องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

          ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลศรีค้ำ 

          ทิศใต้                ติดต่อกับเทศบาลตำบลสันทราย

(3) จำนวนหมู่บ้าน/จำนวนประชากร

          มีจำนวนประชากรทั้งหมด 3,830 คน แบ่งเป็นชาย 1,861 คน หญิง 1,969 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,706 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 136 คน ต่อตารางกิโลเมตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวมประชากร

1

บ้านบ่อก้าง

261

283

331

614

2

บ้านป่าส้าน

131

114

143

257

3

บ้านสันหลวงใต้

153

189

208

397

4

บ้านขี้เหล็ก

257

318

301

619

5

บ้านแม่สรวย

287

318

295

613

6

บ้านหัวรินคำ

148

152

167

319

7

บ้านสันโค้งงาม

165

142

136

278

8

บ้านสันหลวงกลาง

135

154

164

318

9

บ้านดอยดินแดง

58

56

74

130

10

บ้านใหม่

116

138

154

292

 

รวม

1,712

1,864

1,969

3,837

     (หมายเหตุ:ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอแม่จัน ณ เดือนกันยายน 2562 )

 

(4) สภาพทางเศรษฐกิจ

               สภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขาย  อาชีพรับจ้างทั่วไป  มีการหมุนเวียนการเงินการคลังอยู่ในระดับปานกลาง

 

(5) สภาพทางสังคม 

               5.1 การศึกษา 

                    - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน   2  แห่ง  ได้แก่ 

                              1. โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)

                              2. โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 

                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  1  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  ตั้งอยู่  ณ  หมู่ 2 บ้านป่าส้าน  ตำบลจอมสวรรค์  อำเภแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 

                5.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

                    - วัด / สำนักสงฆ์  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่ 

                              1. วัดบ่อก้าง                  หมู่ 1  บ้านบ่อก้าง

                              2. วัดบ้านขี้เหล็ก             หมู่ 4  บ้านขี้เหล็ก

                              3. วัดพระธาตุจอมสวรรค์   หมู่ 4  บ้านขี้เหล็ก

                              4. วัดบ้านแม่สรวย            หมู่ 5  บ้านแม่สรวย

                              5. วัดบ้านหัวรินคำ            หมู่ 6  บ้านหัวรินคำ

                              6. วัดบ้านสันโค้งงาม        หมู่ 7  บ้านสันโค้งงาม 

 

                 5.3 การสาธารณสุข

                                      มีการให้บริการด้านสาธารณสุข  โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์  จำนวน  1  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมสวรรค์  มีบุคลากรทางการแพทย์  จำนวน  3  คน  และมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จำนวน  90  คน

 

(6) การบริการพื้นฐาน             

               6.1 การคมนาคม         

                      - ถนนพหลโยธิน แม่จัน - เชียงแสน  

                     - ถนนภายในเชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้าน 

               6.2  การโทรคมนาคม

                                  - สถานี รับ - ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เอกชน      จำนวน 3 แห่ง

                                    - สถานีโทรคมนาคม (ชุมสายโทรศัพท์)         จำนวน 1 แห่ง

              6.3  การไฟฟ้า  

                     - หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง มีจำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,663 ครัวเรือน

              6.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                     - แม่น้ำ ,ลำน้ำ ,ลำห้วย   จำนวน 2 สาย

                                                - แม่น้ำจัน

                             - แม่น้ำคำ

                     - หนองน้ำ                   จำนวน 13 แห่ง  

               6.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                     - ฝาย                                        13  แห่ง   

                     - อ่างเก็บน้ำ                                 -   แห่ง

                     - สระเก็บน้ำ                                 2   แห่ง

                     - บ่อน้ำตื้้น                                 50  แห่ง

                     - ประปาหมู่บ้าน                          12  แห่ง

(7) ข้อมูลอื่่น ๆ

             1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

             -  แม่น้ำจัน

             -  แม่น้ำคำ

             2. มวลชนจัดตั้ง

             -  ลูกเสือชาวบ้าน                    127  คน

             -  ไทยอาสาป้องกันชาติ               5  คน

             -  กองทุนเพื่่อความมั่นคง           150  คน

             -  สมาชิก อปพร.                       80  คน 

             -  อาสาสมัครสมาชิกตำรวจบ้าน    45  คน

 

(8) ศักยภาพของตำบล

               8.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

               ด้านบุคลากร                     

 

               - คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.         24  คน

               - สำนักงานปลัด อบต.                             6  คน       

               - กองคลัง                                             5  คน

               - กองช่าง                                             2  คน

               -  ส่วนการศึกษาฯ                                   3  คน

               - หน่วยตรวจสอบภายใน                           1  คน

               - พนักงานจ้าง                                      10  คน

 

              ระดับการศึกษา

               - ประถมศึกษา                                    13  คน 

               - มัธยมศึกษา                                       9  คน       

               - อาชีวศึกษา/อนุปริญญา                        3  คน

               - ปริญญาตรี                                       18  คน

               - ปริญญาโท                                        8  คน

 

                7.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่      

 

                       - กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  บ้านสันหลวงใต้ หมู่ 3                       

                          - กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบชาดูดกลิ่น  บ้านหัวรินคำ  หมู่  6         

                          - กลุ่มร้านค้าชุมชน  บ้านสันหลวงใต้  หมู่  3 

                                 - กลุ่มออมทรัพย์  หมู่ 1 - 10

                         - กลุ่มจักสาน บ้านแม่สรวย  หมู่ที่ 5        

                         - กลุ่มตัดเย็บเสื้้อผ้า  บ้านห้วรินคำ  หมู่ 6

                         - กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า  บ้านบ่อก้าง  หมู่  1

                         - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง  บ้านดอยดินแดง หมู่ 9       

                           

 

 

 

 

 

               

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.