ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
I ข้อมูลทั่วไป I

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

(1) สภาพทั่วไป

               ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

               ลักษณะที่ตั้ง

               ตำบลจอมสวรรค์เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่จันเป็นระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร  ตามเส้นทางถนนพหลโยธินไปอำเภอเชียงแสน  ตำบลจอมสวรรค์ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9ง มีผลบังคับใช้เมื่องวันที่ 29 มีนาคม 2539 มีพื้นที่ทั้งหมด  28.80  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,000 ไร่

          ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่มระหว่าง  ภูเขา  มีแม่น้ำคำและแม่น้ำจัน  ไหลผ่าน 

 

(2) อาณาเขตติดต่อ 

          ทิศเหนือ            ติดต่อกับเทศบาลตำบลจันจว้า , เทศบาลตำบลสายน้ำคำ

          ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลท่าข้าวเปลือก , องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

          ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลศรีค้ำ 

          ทิศใต้                ติดต่อกับเทศบาลตำบลสันทราย

(3) จำนวนหมู่บ้าน/จำนวนประชากร

          มีจำนวนประชากรทั้งหมด 3,935 คน แบ่งเป็นชาย 1,921 คน หญิง 2,014 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,663 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 136 คน ต่อตารางกิโลเมตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวมประชากร

1

บ้านบ่อก้าง

253

287

336

619

2

บ้านป่าส้าน

130

122

140

262

3

บ้านสันหลวงใต้

148

196

210

406

4

บ้านขี้เหล็ก

250

336

323

659

5

บ้านแม่สรวย

281

315

301

616

6

บ้านหัวรินคำ

141

159

176

335

7

บ้านสันโค้งงาม

162

154

136

290

8

บ้านสันหลวงกลาง

132

160

169

329

9

บ้านดอยดินแดง

55

58

74

132

10

บ้านใหม่

111

138

149

287

 

รวม

1,663

1,921

2,014

3,935

     (หมายเหตุ:ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอแม่จัน ณ เดือนมีนาคม 2559 )

 

(4) สภาพทางเศรษฐกิจ

               สภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขาย  อาชีพรับจ้างทั่วไป  มีการหมุนเวียนการเงินการคลังอยู่ในระดับปานกลาง

 

(5) สภาพทางสังคม 

               5.1 การศึกษา 

                    - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน   2  แห่ง  ได้แก่ 

                              1. โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)

                              2. โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 

                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  1  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  ตั้งอยู่  ณ  หมู่ 2 บ้านป่าส้าน  ตำบลจอมสวรรค์  อำเภแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 

                5.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

                    - วัด / สำนักสงฆ์  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่ 

                              1. วัดบ่อก้าง                  หมู่ 1  บ้านบ่อก้าง

                              2. วัดบ้านขี้เหล็ก             หมู่ 4  บ้านขี้เหล็ก

                              3. วัดพระธาตุจอมสวรรค์   หมู่ 4  บ้านขี้เหล็ก

                              4. วัดบ้านแม่สรวย            หมู่ 5  บ้านแม่สรวย

                              5. วัดบ้านหัวรินคำ            หมู่ 6  บ้านหัวรินคำ

                              6. วัดบ้านสันโค้งงาม        หมู่ 7  บ้านสันโค้งงาม 

 

                 5.3 การสาธารณสุข

                                      มีการให้บริการด้านสาธารณสุข  โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์  จำนวน  1  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมสวรรค์  มีบุคลากรทางการแพทย์  จำนวน  3  คน  และมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จำนวน  90  คน

 

(6) การบริการพื้นฐาน             

               6.1 การคมนาคม         

                      - ถนนพหลโยธิน แม่จัน - เชียงแสน  

                     - ถนนภายในเชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้าน 

               6.2  การโทรคมนาคม

                                  - สถานี รับ - ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เอกชน      จำนวน 3 แห่ง

                                    - สถานีโทรคมนาคม (ชุมสายโทรศัพท์)         จำนวน 1 แห่ง

              6.3  การไฟฟ้า  

                     - หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง มีจำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,663 ครัวเรือน

              6.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                     - แม่น้ำ ,ลำน้ำ ,ลำห้วย   จำนวน 2 สาย

                                                - แม่น้ำจัน

                             - แม่น้ำคำ

                     - หนองน้ำ                   จำนวน 13 แห่ง  

               6.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                     - ฝาย                                        13  แห่ง   

                     - อ่างเก็บน้ำ                                 -   แห่ง

                     - สระเก็บน้ำ                                 2   แห่ง

                     - บ่อน้ำตื้้น                                 50  แห่ง

                     - ประปาหมู่บ้าน                          12  แห่ง

(7) ข้อมูลอื่่น ๆ

             1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

             -  แม่น้ำจัน

             -  แม่น้ำคำ

             2. มวลชนจัดตั้ง

             -  ลูกเสือชาวบ้าน                    127  คน

             -  ไทยอาสาป้องกันชาติ               5  คน

             -  กองทุนเพื่่อความมั่นคง           150  คน

             -  สมาชิก อปพร.                       80  คน 

             -  อาสาสมัครสมาชิกตำรวจบ้าน    45  คน

 

(8) ศักยภาพของตำบล

               8.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

               ด้านบุคลากร                     

 

               - คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.         24  คน

                    - สำนักงานปลัด อบต.                             6  คน       

                    - กองคลัง                                             5  คน

                    - กองช่าง                                             2  คน

                    -  ส่วนการศึกษาฯ                                   3  คน

                    - หน่วยตรวจสอบภายใน                           1  คน

 

                     - พนักงานจ้าง                                      10  คน

 

               ระดับการศึกษา

                      - ประถมศึกษา                                    13  คน 

                     - มัธยมศึกษา                                       9  คน       

                     - อาชีวศึกษา/อนุปริญญา                        3  คน

                      - ปริญญาตรี                                       18  คน

                      - ปริญญาโท                                        8  คน

 

                7.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่      

 

 

 

                      - กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  บ้านสันหลวงใต้ หมู่ 3                       

 

                            - กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบชาดูดกลิ่น  บ้านหัวรินคำ  หมู่  6         

                            - กลุ่มร้านค้าชุมชน  บ้านสันหลวงใต้  หมู่  3 

                                    - กลุ่มออมทรัพย์  หมู่ 1 - 10

                            - กลุ่มจักสาน บ้านแม่สรวย  หมู่ที่ 5        

                            - กลุ่มตัดเย็บเสื้้อผ้า  บ้านห้วรินคำ  หมู่ 6

                            - กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า  บ้านบ่อก้าง  หมู่  1

                            - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง  บ้านดอยดินแดง หมู่ 9       

                           

 

 

 

 

 

               

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.