ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
I นโยบายของผู้บริหาร I

คำแถลงนโยบาย

ของ นายสมพงษ์ พู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

เมื่อวันที่  ๖  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

                   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๕ ) มาตรา ๕๘/๕ กำหนดไว้ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์บริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                   การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กระทำโดยเปิดเผยโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย และคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

                   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  และให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางและนโยบายที่ต้องปฏิบัติ มีระยะเวลาที่แน่นอน อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า และประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ข้าพเจ้า นายสมพงษ์ พู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

วิสัยทัศน์ในการบริหาร

                   องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จะเป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมให้มั่นคง มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง การศึกษาเล่าเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศซึ่งจะรวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้บกพร่องทางร่างกายตลอดให้การศึกษาครอบคลุมทุกเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งก่อนประถมศึกษาและในระดับประถมศึกษา มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรม นักเรียนจะปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้และจากสารเสพติด  ตามนโยบาย “สานงานต่อ ก่องานใหม่ ใจเกินร้อย

  

พันธกิจที่ต้องดำเนินการ

          ๑.พัฒนาด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้บกพร่องทางร่างกาย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

          ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการอ่าน การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

          ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ การสอนภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างสังคมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน

          ๔. ให้นักเรียนในสถานศึกษาปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้และปลอดจากสารเสพติด

          ๕. การพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลจอมสวรรค์

          ๖. ปรับปรุงการขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่  

          ๗.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพในชุมชนของกลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดำเนินโครงการตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

          ๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา

          ๙. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อม สถานที่สาธารณประโยชน์ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย

          ๑๑. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ให้มีความรู้ ความก้าวหน้าในวิทยาการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

          ๑๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เช่น การสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน การให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี เป็นต้น

โยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

          ๑. นโยบายด้านการศึกษา

                    ๑. พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

                    ๒. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้โอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมเป้าหมาย เช่น ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้บกพร่องทางร่างกาย

                    ๓. สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

                    ๔. สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ห่างไกลยาเสพติด

                    ๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี

          ๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   ๑. ประสานงานและเร่งรัดขอรับงบประมาณอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันโค้งงามไปท่าข้าวเปลือก ช่วงที่ 2 ต่อจากช่วงที่ 1 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

                   ๒. ประสานงานและเร่งรัดขอรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างลานกีฬาปูพื้นยางขนาดมาตรฐาน ณ หลังที่ทำการ อบต.จอมสวรรค์ให้สำเร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ลูกหลานชาวตำบลจอมสวรรค์ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

                   ๓. ประสานงานขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค

สาธารณูปการขนาดใหญ่ต่าง ๆ จากส่วนราชการต่าง ๆ เช่น

                             ๓.๑) ประสานขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงหนองขี้เหล็กให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในตำบลจอมสวรรค์

                             ๓.๒) ประสานขอรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง ให้สวยงาม

                             ๓.๓) ประสานขอรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง

                             ๓.๔) ดำเนินโครงการอื่น ๆ ที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลจอมสวรรค์ต้องการและร้องขอ

                   ๔) พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามความต้องการของประชาชนเพื่อความสะดวกในการสัญจรและสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

                   ๕) การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างให้เพียงพอทั่วถึง

                   ๖) จัดให้มีน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์

                   ๗) จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

          ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และสังค

                    ๑) ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสาธารณะภัยที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในตำบลจอมสวรรค์ เช่น หากเกิดพายุทำให้กระเบื้องหลังคาราษฎรเสียหาย ในฐานะนายกอบต.จอมสวรรค์ จะสั่งการให้จัดหากระเบื้องทดแทนให้แก่พี่น้องประชาชนให้รวดเร็วที่สุดภายในระยะเวลา 1 วัน

                    ๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพของชุมชน

                    ๓) การพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

                    ๔) ส่งเสริมโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของประชาชน

                    ๕) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ

                    ๖) พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนการประกอบอาชีพ

                    ๗) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา

                    ๘) ส่งเสริมประชาชนให้มีกิจกรรมร่วมกันทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน

          ๔. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๑) ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมสาธารณประโยชน์และสถานที่สำคัญ

                   ๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          ๕. นโยบายด้านการบริหาร

                   ๑) การบริหารงานเน้นหลักประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

                   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

                  ๓) ส่งเสริมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความก้าวหน้า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งของประชาชน

  

 

 สมพงษ์  พู่เจริญ

นายสมพงษ์ พู่เจริญ  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.