ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
I นโยบายของผู้บริหาร I

คำแถลงนโยบาย

ของ นายสมพงษ์ พู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

เมื่อวันที่    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

                      พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๕ ) มาตรา ๕๘/๕ กำหนดไว้ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์บริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย และคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

                   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  และให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางและนโยบายที่ต้องปฏิบัติ มีระยะเวลาที่แน่นอน อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า และประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ข้าพเจ้า นายสมพงษ์ พู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

วิสัยทัศน์ในการบริหาร

                   องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จะเป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมให้มั่นคง มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง การศึกษาเล่าเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศซึ่งจะรวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้บกพร่องทางร่างกายตลอดให้การศึกษาครอบคลุมทุกเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งก่อนประถมศึกษาและในระดับประถมศึกษา มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรม นักเรียนจะปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้และจากสารเสพติด  ตามนโยบาย สานงานต่อ ก่องานใหม่ ใจเกินร้อย

  

พันธกิจที่ต้องดำเนินการ

                   ๑.พัฒนาด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้บกพร่องทางร่างกาย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการอ่าน การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ การสอนภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างสังคมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน

๔. ให้นักเรียนในสถานศึกษาปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้และปลอดจากสารเสพติด

๕. การพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงถนนทุกสายในตำบลจอมสวรรค์

๖. ปรับปรุงการขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่  

๗.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพในชุมชนของกลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดำเนินโครงการตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา

๙. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อม สถานที่สาธารณประโยชน์ และสถานที่สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย

๑๑. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ให้มีความรู้ ความก้าวหน้าในวิทยาการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

๑๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เช่น การสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน การให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี เป็นต้น

  

นโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

          ๑.  ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

                     ๑) การก่อสร้าง ทำนุบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพานทางระบายน้ำในทุกหมู่บ้าน

๒) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คู คลอง เหมืองฝาย และแหล่งกักเก็บน้ำ

๓) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การขยายเขตการประปา ส่งเสริมการประปาหมู่บ้าน

๔) การพัฒนา ปรับปรุงขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ ระบบแสงสว่างในทุกพื้นที่รวมทั้งพื้นที่การเกษตร  ให้เพียงพอและเหมาะสม

          ๒. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์

                     ๑) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์

                     ) การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัว

                     ๓) การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ การออกกำลังกายและนันทนาการ

                     ๔) สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่รองรับในการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการที่ดี

                     ๕) สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนทุกวัย ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้บกพร่องทางร่างกาย  เพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

                    ๖) ทำนุบำรุง รักษา และบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน

 

                    ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ประเพณีที่สำคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    ๘) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 

                    ๙) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตำบล/หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

                    ๑๐) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดและโรคภัยต่าง ๆ

                    ๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

                   ๑๒) จัดหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

                    ๑๓) สนับสนุนสวัสดิภาพ ส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านความรู้ ความชำนาญการในการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอาสาสมัคร เช่น อปพร. , อสม.   เป็นต้น

๓.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                    ๑) การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนให้พึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ เพิ่มรายได้ของประชาชน กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ ให้เกิดทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

                   ๒) ส่งเสริมอาชีพหลักของประชาชน(การทำนา)พัฒนาการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและการทำเกษตรปลอดภัย

                   ๓) การพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร การอุตสาหกรรมในครัวเรือน

                   ๔) ส่งเสริมและสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวการพัฒนาทักษะฝีมือในการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP )

                   ๕) การพัฒนาโบราณสถาน และโบราณวัตถุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

๔.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    ๑) การพัฒนาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์สถานที่สาธารณประโยชน์ สถานศึกษา ศาสนสถานและสองข้างถนนให้มีความสวยงามและคงสภาพตามธรรมชาติ

                    ๒) การส่งเสริมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

                    ๓) การส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำให้

๕. ด้านการบริหารการเมือง

                    ๑) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความถูกต้อง หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า

                    ๒) พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ๕ ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนารายได้ ด้านยานพาหนะ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านการให้บริการแก่ราษฎร ด้านการบริหารจัดการ

                    ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น

                    ๔) สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

                    ๕) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

  

 สมพงษ์  พู่เจริญ

นายสมพงษ์ พู่เจริญ  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.