ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
I ยุทธศาสตร์การพัฒนา I

 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

 

วิสัยทัศน์ (Vison) 

          "ชุมชนน่าอยู่   รู้การศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง"  

 

พันธกิจ (Missions) 

     1. การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรของท้องถิ่น

                2.   การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

              3.  การเพิ่มศักยภาพในการคมนาคม  ,  การบริการสาธารณะแก่ประชาชน

              4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

              5.  การบริหารแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

              6.  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

จุดมุ่งหมายเพื่่อการพัฒนา

                    1. การพัฒนาคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

                2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่่อยกระดับคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

                3. การพัฒนาเศรษฐกิจ  ผลผลิตมีคุณภาพ  การกระจายรายได้ทั่วถึง  มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

                4. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่่อกักเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

                5. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  ให้ประชาชนมีความเข้าใจระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

                6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนสะอาด ป่าไม้สมบูรณ์

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

                  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญ  ดังนี้

วิสัยทัศน์

                  "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง"

 

พันธกิจ

                 1. สร้างความเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนที่ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม

            2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวันสถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

            3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความเชื่่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

               4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

                  นโยบายที่ 1  นโยบายเร่งด่วน

           นโยบายที่ 2  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

           นโยบายที่ 3  นโยบายเศรษฐกิจ

           นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

           นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม

            นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

            นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

นโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี

                 นโยบาย  11  ด้าน

                 1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

            2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ

            3. การลดความเหลื่่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

            4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

            5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

            6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

            7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

            8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม

            9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

          10. การส่งเสิรมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

           11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

                  1. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

                  (1) การก่อสร้าง ทำนุบำรุงรักษา  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  สะพานทางระบายน้ำในทุกหมู่บ้าน

                  (2) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่่อการเกษตร คู คลอง เหมืองฝาย และแหล่งกักเก็บน้ำ

                  (3) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่่ออุปโภค  บริโภค  การขยายเขตการประปา  ส่งเสริมการประปาหมู่บ้าน

                  (4) การพัฒนา ปรับปรุงขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ  ระบบแสงส่วางในทุกพื้นที่รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ให้เพียงพอและเหมาะสม

                      2. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์

                                (1) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์

                                (2) การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัว

                                (3) การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ การออกกำลังกายและนันทนาการ

                                (4) สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่รองรับในการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการที่ดี

                                (5) สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษา  การเรียนรู้รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนทุกวัย ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้บกพร่องทางร่างกาย เพื่่อที่จะได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เประจำตำบลอยางเสมอภาคและเป็นธรรม

                                (6) ทำนุบำรุง รักษา และบูรณาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน

                                (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ประเพณีที่สำคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                (8) ส่งเสิรมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง  การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

                                (9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตำบล / หมู่บ้าน และอาสาสมัคร  สาธารณสุขชุมชน

                                (10) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดและโรคภัยต่าง  ๆ

                                (11) ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุและผู้พิการ

                                (12) จัดหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

                                (13) สนับสนุนสวัสดิภาพ ส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านความรู้ ความชำนาญการในการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอาสาสมัคร เช่น อปพร. , อสม. เป็นต้น

 

                        3. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                                                      (1) การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนให้พึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ เพิ่มรายได้ของประชาชน กลุ่มออมทรัพย์ต่าง  ๆ ให้เกิดทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

                                                         (2) ส่งเสริมอาชีพหลักของประชาชน (การทำนา) พัฒนาการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและการทำเกษตรปลอดภัย

                                                         (3) การพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร การอุตสาหกรรมในครัวเรือน

                                                         (4) ส่งเสริมและสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน เพื่่่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวการพัฒนาทักษะ ฝีมือในการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

                                                         (5) การพัฒนาโบราณสถาน และโบราณวัตถุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 

                        4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                       (1) การพัฒนาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์สถานที่สาธารณประโยชน์ สถานศึกษา ศาสนสถานและสองข้างถนนให้มีความสวยงามและคงสภาพตามธรรมชาติ

                                     (2) การส่งเสริมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

                                     (3) การส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพื้้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำให้

               

               5. ด้านการบริหารการเมือง

                                      (1) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความถูกต้อง หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า

                                      (2) พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนารายได้ ด้านยานพาหนะ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านการให้บริการแก่ราษฎร ด้านการบริหารจัดการ

                                      (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น

                                      (4) สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับให้มีความบริสุทธิ์  ยุติธรรม

                                      (5) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  

                                                   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

     

      

       

       

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.