ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
อำนาจหน้าที่

 

 

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗(พ.ศ.๒๕๖๒)

มาตรา ๖๖

          องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

มาตรา ๖๗

           ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

               (๑)จัดให้และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                   (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

               (๒)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

               (๓)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

               (๔)ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               (๕)จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

               (๖)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

               (๗)คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               (๘)บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

               (๙)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘ 

          ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้  

               (๑)ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

               (๒)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

               (๓)จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 

               (๔)ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

               (๕)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

               (๖)ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

               (๗)บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

               (๘)การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

               (๙)หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

               (๑๐)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

               (๑๑)กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

               (๑๒)การท่องเที่ยว

               (๑๓)การผังเมือง

 

*************************************

 

 

 

                          

 

         Copyright © 2010 All Rights Reserved.