ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕(พ.ศ.๒๕๔๖)

มาตรา ๖๖

          องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

มาตรา ๖๗

           ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

               (๑)จัดให้และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

               (๒)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

               (๓)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

               (๔)ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               (๕)ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

               (๖)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

               (๗)คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               (๘)บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

               (๙)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘ 

          ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้  

               (๑)ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

               (๒)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

               (๓)จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 

               (๔)ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

               (๕)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

               (๖)ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

               (๗)บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

               (๘)การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

               (๙)หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

               (๑๐)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

               (๑๑)กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

               (๑๒)การท่องเที่ยว

               (๑๓)การผังเมือง

 

*************************************

 

 

 

                          

 

         Copyright © 2010 All Rights Reserved.