ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article

  การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

 

                  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่  โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ได้อย่งทั่วถึงและที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

วัตถุประสงค์
                 1.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
                  2.  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  และกลุ่มประกอบอาชีพที่มี  ความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
                 3.  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน  หรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้าเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
                 4.  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ  10  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น  และในกรณีที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ครุภัณฑ์นั้นจะต้อมีราคาไม่เกิน  20,000  บาทต่อหน่วย

แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินในกองทุน ประกอบด้วย
                 
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
                  เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบิรหารส่วนตำบลหรือเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามสัดส่วนดังนี้
                  เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่หรือเทศบาล  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                 เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                 เงินสมทบกองขององค์การบิรหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                  เงินสมทบจากประชาชน ชุมชนหรือกองทุนอื่น  ๆในชุมชน อาทิเช่น การทอดผ้าป่า  การระดมทุนจากประชาชน
                 รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 

คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               
  1.  บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
                 2.  รับผิดชอบการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปตามที่ สปสช.กำหนด
                 3.  ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
                 4.  จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข  กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                 5.  จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  เพื่เสนอ  สปสช. และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
                 6.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

วาระของคณะกรรมการบริหารกองทุน
                  
คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  2  ปี (นับจากวันที่ สปสช.ออกคำสั่งแต่งตั้ง)  หากครอบ 2 ปร แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
                    กรณีที่กรรมการในตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาเทศบาล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับเริ่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
                    สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล  (กรณ๊ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง)หากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งดังกล่าว  ถือว่าเป้นกรรมการรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง   ดังนั้นจึงไม่ต้องส่งรายชื่อมาขอรับการแต่งตั้งอีก
                      นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ 6  ลำดับที่ 2,3,6และ 7  พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
                      1.  ตาย
                      2.  ลาออก
                      3.  ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
                      4.  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
                      5.  เป็นบุคคลล้มละลาย

 

 

 

 

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจอมสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ พ.ศ.2565
โครงการอบรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์ ปี 2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564
รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 article
รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการสุขภาพดีวิถึฅนจอมสวรรค์ ประจำปี 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ครั้งที่1/2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาส ไตรมาสที่ 3/2560
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2560
การพัฒนาและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 2/2560 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 1/2560 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 4/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 3/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 2/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 1/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม 2558 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2558 article
สรุปการอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2560
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560
ที่มา แนวคิด หลักการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ article
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.