ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
งานและหน้าที่สำนักปลัด

 

  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                   มอบหมายให้  นายบุญโชค  งามนอก  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป  อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)   เลขที่ตำแหน่ง  12-3-01-2101-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  โดยมีพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยมีส่วนงานภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

                   งานบริหารทั่วไป  มอบหมายให้

                   1. นายนิวัฒน์  อิกำเนิด  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-01-3101-001   มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุไว้  และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

1)      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ  และงานสารบรรณ  ร่างหนังสือ  โต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหาร

2)      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ  พิมพ์  คัดสำเนา  ค้นหาและติดตามเรื่องราวหลักฐานคัดลอกลงรายการต่างๆ

3)      งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

4)      งานด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศและงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล

5)      งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

6)      งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูลเลือกตั้ง

7)      งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   2. นางอรนุช  ก้างออนตา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลระบุไว้  และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

1)      งานด้านสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบล  ร่าง/พิมพ์/โต้ตอบหนังสือราชการ  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ แจกจ่ายหนังสือราชการให้แก่ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

2)      งานพัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน  ตลอดจนการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ของสำนักงาน

3)      การจัดทำฎีกาและการจัดทำบันทึกข้อความ  ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

4)      งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

5)      งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   3. นายแสงคิด  บุญเลา  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระบุไว้  และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

1)      ทำหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กง-7702  เชียงราย

2)      งานดูแล  บำรุงรักษา  ตรวจเช็คเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงานได้

3)      งานรับ-ส่งหนังสือราชการให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ

4)      งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานการเจ้าหน้าที่

                    มอบหมายให้ นางสาววชิราภรณ์  ออนตะไคร้  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เลขตำแหน่งที่  12-3-01-3102-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุไว้และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

1)      งานบรรจุแต่งตั้ง  โอนย้าย  เลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล

2)      งานสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

3)      งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

4)      งานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

5)      งานระบบข้อมูลบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6)      งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล

7)      งานควบคุมและการรายงานข้อมูลการมาปฏิบัติราชการและการลา

8)      งานฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาบุคลากร

9)      งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานนโยบายและแผน 

                   มอบหมายให้  นางสาวลัดดาวัลย์  แสงฟ้าเลื่อน ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-01-3103-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุไว้  และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

1)      งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

2)      งานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายเพิ่มเติม

3)      พิจารณา/เสนอข้อคิดเห็นประกอบโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

4)      ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี

5)      วิเคราะห์งบประมาณ  จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

6)      การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

7)      งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                    มอบหมายให้  นายศรัญพจน์  แสงสุรินทร์  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  12-3-01-3801-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุไว้และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

1)      งานขึ้นทะเบียน บันทึกข้อมูลรายงานข้อมูลผู้พิการ  ผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อเอดส์

2)      งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์

3)      งานสังคมสงเคราะห์

4)      งานบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

5)      งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

6)      งานจัดการขยะในชุมชน

7)      งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

8)      งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

                   มอบหมายให้  จ่าเอกชนพล  นาเจริญ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-01-4805-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุไว้และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

1)      งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับเหตุสาธารณภัยในพื้นที่

2)      งานช่วยเหลือ  ฟื้นฟู  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ

3)      งานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

4)      งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

5)      งานด้านยาเสพติด/ศูนย์ประสานงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

6)      งานด้านการสาธารณสุข

7)      งานป้องกัน  ดูแล  รักษา  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8)      งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

9)      งานส่งเสริมการเกษตร /ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

10) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานกฎหมายและคดี

                   มอบหมายให้  นายบดินทร์  หงษ์หิน  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)  เลขตำแหน่งที่  12-3-00-1101-001  มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

1)      ตรวจสอบความถูกต้องของร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลและการบังคับใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ปรับปรุง/แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ

2)      งานดำเนินการทางคดีและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างรวมถึงงานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

3)      งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4)      งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

5)      งานอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

6)      งานดำเนินการรับ/ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.