dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งานและหน้าที่สำนักงานปลัด

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

                   มอบหมายให้  นางกาญจนา  วรรณโอภาส  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ๖ ) เลขที่ ตำแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑  เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ โดยเฉพาะร่วมทั้งกำชับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  โดยให้มีส่วนงานภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

  

                    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป

  

มอบหมายให้  นางนิชานันท์   ชาวไชย  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๔    เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  โดยมี
                                (๑)  นางอรนุช    ก้างออนตา      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
                                (๒)  นายแสงคิด  บุญเลา           ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
                                (๓)  นายกำแก้ว  นามแฮด          ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

 

            (๔)  นายเอกชัย  ใจสิทธิ์             ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ

            (๕)  นายสานิตย์  ก้างออนตา      ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ

            (๖)  นางทิพร  ก้างออนตา           ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 เป็นผู้ช่วย  โดยให้งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ  งานอำนวยการ  งานเลือกตั้ง  งานยานพาหนะ  งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานระบบคอมพิวเตอร์  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  

 ๑.๒ งานนโยบายและแผน

 

                                   มอบหมายให้   นางอาภาพร  จิระ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ  ๖ว   เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบ
                               โดยให้งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานวิชาการ  งานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานงบประมาณ  และอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  

                    ๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

                                  มอบหมายให้  จ่าเอกชนพล  นาเจริญ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ  ๖ว  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

 

 

                                โดยมี นายแสงคิด  บุญเลา  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   เป็นผู้ช่วย
                                โดยให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือฟื้นฟู  งานกู้ภัย  งานการจัดระเบียบชุมชน  งานรักษาความปลอดภัย  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  

                    ๑.๔   งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม

 

 

                                มอบหมายให้ นายธัญพิสิษฐ์  ไชยชมภู  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๕    เลขที่ตำแหน่ง      ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบ
                               โดยให้งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาท้องถิ่น  งานส่งเสริมและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ งานสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  งานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล  งานส่งเสริมและวิชาการทางการเกษตรและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

                       

                   ๑.๕ งานการเจ้าหน้าที่

                                 มอบหมายให้ นางสาวธัชภิชา รู้ทำนอง ตำแหน่งบุคลากร ระดับ ๕   เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

 

                             โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ  งานการพัฒนาบุคลากร  งานทะเบียนประวัติ  การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

   

๑.๖ งานกฎหมายและคดี

             มอบหมายให้ นางสิรินภร  อุทุมภา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

     

             โดยมี ๑. นางกาญจนา   วรรณโอภาส    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป๖)    เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑        

                        ๒. จ่าเอกชนพล  นาเจริญ         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ  ๖ว  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑

                                    ๓.  นางณภาส์ณัฐ  เซียนฮะ      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๗ว เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๑

                                          ๔.  นางอาภาพร  จิระ   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๖ว เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑                                                               

                                          ๕. นางนิชานันท์  ชาวไชย  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 5 เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑     เป็นผู้ช่วย  โดยมีหน้าที่่

๑.๑ จัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๒ งานดำเนินการรับและดำเนินการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ตลอดจนการจัดทำทะเบียนควบคุมเรื่องดังกล่าว                                              

๑.๓ งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบลก่อนการ    บังคับใช้

๑.๔ งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๕ งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2010 All Rights Reserved.