dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งานและหน้าที่กองคลัง

 กองคลัง

                มอบหมายให้ นางสาววนาลี  หินโชค    ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง ๗)    เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑   เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย    การรับการนำส่งเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา เกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินทั้งรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  งบการเงิน   ณ วันสิ้นปีงบประมาณงานเกี่ยวกับพัสดุ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ งานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนงานภายในส่วนการคลัง   ดังนี้

           ๑.  งานการเงินและบัญชี

           มอบหมายให้  ๑. นางนิวาริน  วงค์ประชา   ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ  ๗ว เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๗-๐๐๑     เป็น  หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

                        

                         

                             ๒. นางสาวสมฤทัย   กันแก้ว  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ

            โดยมี (๑.)  นางสาวสุภาพร  ดวงแสง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่่การเงินและบัญชี  เป็นผู้ช่วย  

            โดยให้งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน และงานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงิน และงบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

            ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

            มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา  จันโย  ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ  ๓   เลขที่ตำแหน่ง  ๐๔-๐๓๐๑-๐๐๑   เป็นผู้รับผิดชอบ

                      โดยมี  (๑.)  นายดุสิต  ทันหล้า  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  เป็นผู้ช่วย

            โดยให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานภาษี  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  งานแผนที่ภาษี  และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

           ๓.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

           มอบหมายให้  นางสาวดวงใจ  จันทาพูน  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ  ๖ว    เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๑๑- ๐๐๑  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ

                    โดยมี (๑.)  นางสาวกาญจนวรรณ  ชัยศิริ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่่พัสดุ  เป็นผู้ช่วย

           โดยให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.