ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งานและหน้าที่กองคลัง

 กองคลัง

                มอบหมายให้ นางสาววนาลี หินโชค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

เลขที่ตำแหน่ง 12-3-04-2102-001   เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองคลัง  โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  เกี่ยวกับ  เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินทั้งรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน    งบการเงิน   ณ   วันสิ้นปีงบประมาณ    งานเกี่ยวกับพัสดุ   ขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนงานภายในส่วนการคลัง   ดังนี้

                   1.งานการเงินและบัญชี

1.1 งานการเงิน

                   มอบหมายให้ นางนิวาริน  วงค์ประชา  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  12-3-04-3201-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมี

(1)  นางสาวสุภาพร    ดวงแสง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน , คณะกรรมการรับ ส่งเงิน

2. การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุปเงินใบนำส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีเพื่อลงบัญชี

3.  การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ค่าธรรมเนียมป่าไม้  ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่านธนาคาร

โดยใช้บริการ Self – Service Banking 

4. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก และนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ

5. นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ

6. การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายประกันสังคม , เงินค่าใช้จ่าย 5 % , เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบล

7. การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

8.  การโอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาและพนักงานจ้างเข้าธนาคาร

9. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ , ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน , ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย , ใบแจ้งหนี้ , ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง

10. การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม ฎีกาเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน และฎีกาอื่นที่มิได้กำหนดไว้เป็นของส่วนโดยเฉพาะพร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

11. การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่เกิน   15   วัน หลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

12 . การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล , ค่าเช่าบ้าน ,  ค่าเล่าเรียนบุตร , เงินสำรองจ่าย , ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ

13 . ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่าย / ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบที่กำหนด

14. ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภายในตลอดจนองค์กรภายนอกที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต. พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป

15. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.2  งานการบัญชี

มอบหมายให้   นางนิวาริน  วงค์ประชา  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ               

เลขที่ตำแหน่ง  12-3-04-3201-001  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมี

(1) นางสาวสุภาพร  ดวงแสง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. รับใบนำส่งจากงานการเงินนำลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ

2. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด นำมาลงบัญชีเงินสดรับ นำผ่านใบรายการทั่วไป  แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ 

3. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ จ่ายเงิน และเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 

4. รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป / อุดหนุนเฉพาะกิจ / เงินถ่ายโอน ภายในกำหนดเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

5. การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่

        5.1 ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน

        5.2 ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน

                            5.3 ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง

        5.4 ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภท

        5.5 จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบถ่ายโอน , เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

        5.6  จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงิน

โอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ทำใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี

                           5.7  จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันติดตามการชำระหนี้เงินกู้ยืมของแต่ละกลุ่มอาชีพ

6. จัดทำรายงานต่าง ๆ ได้แก่

          6.1   การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานการณ์เงินประจำวัน , รายงานเงินรับฝาก ,  งบรับจ่ายเงินสด , งบกระทบยอด , รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม , งบประมาณคงเหลือ , กระดาษทำการรายจ่ายงบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดประจำเดือนและ งบทดลองประจำเดือน

          6.2   การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน จ่ายจากรายรับ,งบทรัพย์สิน,งบเงินสะสม , งบหนี้สิน , งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชีและจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินของโครงการเศรษฐกิจชุมชน

7.   การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา ได้แก่

          7.1 รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนทุกสิ้นปีงบประมาณ

          7.2 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน

รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

          7.3  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

          7.4  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (เงินฝากประจำทุกสิ้นเดือน  , เงินฝากออมทรัพย์ ทุกสิ้นเดือนมีนาคม  , มิถุนายน , กันยายน และธันวาคม) โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

          7.5  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยและธนาคาร ธกส.

8 .งานควบคุมงบประมาณ

1. นำฎีกาที่สำนัก / ส่วน ส่งมาขอเบิกเงิน ลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้เบิกแล้วตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับ สำนัก / ส่วน ที่ขอเบิกหรือไม่ หากพบว่าวงเงินงบประมาณคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รีบแจ้ง สำนัก / ส่วน เจ้าสังกัด ดำเนินการต่อไป กรณีตรวจพบว่างบประมาณแผนงานใด รายจ่ายใด วงเงินงบประมาณใกล้หมด ให้รีบแจ้งสำนัก / ส่วน เจ้าของงบประมาณทุกส่วนเพื่อดำเนินการต่อไป

2. ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของฎีกาที่สำนัก / ส่วน ส่งของเบิกเงิน แล้วลงชื่อรับรองความถูกต้อง ในฐานะ             ผู้ตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณ

3. ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายออกไปหรือไม่ และประสานงานกับสำนัก / ส่วน และฝ่ายแผนงานงบประมาณ ของทุกส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเบิกจ่าย ตามแผนงาน / โครงการ 

4. ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายได้รับ ในภาพรวมของ อบต. กับฝ่ายแผนงานงบประมาณของทุกส่วนในทุกไตรมาส ว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือและรายได้รับ ถูกต้องตรงกันหรือไม่ สำหรับกรณีใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการเบิกจ่ายเพื่อสอบทานความถูกต้องป้องกันการเบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายผิดแผนงานโครงการ

 

9 . งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับตามมอบหมาย

 

2    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้  นางสาววนาลี หินโชค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-04-2102-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1 . จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  จัดเก็บเอง รับเงินรายได้ และเงินโอนทุกประเภท ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งจัดทำใบนำส่งเงินและในใบสำคัญ สรุปใบนำส่งเงิน ให้งานการเงินและบัญชีตรวจสอบ

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน

3. งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม , จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก  ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี

4. เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง

5. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาดเอกชน

6. งานจัดทำทะเบียนและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร       ส่วนตำบลจอมสวรรค์

7. งานแผนที่ภาษี

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้  นางสาวสุมิตรา  ขันคำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-04-3204-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

2. จัดทำแผนการจัดการพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบและรายงานผล ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง

3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุฯ  เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งให้ส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย 

4. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  ,  ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน

5. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

6. แต่งตั้งคณะกรรมการการจำหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและ สูญหายไม่สามารถใช้การได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน

7.  การดูแลรักษา ซ่อมแซม สถานที่และทรัพย์สินของส่วนราชการ

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.