ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
งานและหน้าที่กองคลัง

 กองคลัง

                มอบหมายให้ นางสาววนาลี หินโชค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

เลขที่ตำแหน่ง 12-3-04-2102-001   เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองคลัง  โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  เกี่ยวกับ  เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินทั้งรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน    งบการเงิน   ณ   วันสิ้นปีงบประมาณ    งานเกี่ยวกับพัสดุ   ขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนงานภายในส่วนการคลัง   ดังนี้

                   1.งานการเงินและบัญชี

1.1 งานการเงิน

                   มอบหมายให้ นางนิวาริน  วงค์ประชา  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  12-3-04-3201-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมี

(1)  นางสาวสุภาพร    ดวงแสง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน , คณะกรรมการรับ ส่งเงิน

2. การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบสรุปเงินใบนำส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีเพื่อลงบัญชี

3.  การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ค่าธรรมเนียมป่าไม้  ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่านธนาคาร

โดยใช้บริการ Self – Service Banking 

4. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก และนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ

5. นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ

6. การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายประกันสังคม , เงินค่าใช้จ่าย 5 % , เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบล

7. การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

8.  การโอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาและพนักงานจ้างเข้าธนาคาร

9. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ , ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน , ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย , ใบแจ้งหนี้ , ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง

10. การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม ฎีกาเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน และฎีกาอื่นที่มิได้กำหนดไว้เป็นของส่วนโดยเฉพาะพร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

11. การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่เกิน   15   วัน หลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

12 . การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล , ค่าเช่าบ้าน ,  ค่าเล่าเรียนบุตร , เงินสำรองจ่าย , ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ

13 . ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่าย / ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบที่กำหนด

14. ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภายในตลอดจนองค์กรภายนอกที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต. พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป

15. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.2  งานการบัญชี

มอบหมายให้   นางนิวาริน  วงค์ประชา  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ               

เลขที่ตำแหน่ง  12-3-04-3201-001  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมี

(1) นางสาวสุภาพร  ดวงแสง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. รับใบนำส่งจากงานการเงินนำลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ

2. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด นำมาลงบัญชีเงินสดรับ นำผ่านใบรายการทั่วไป  แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ 

3. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ จ่ายเงิน และเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 

4. รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป / อุดหนุนเฉพาะกิจ / เงินถ่ายโอน ภายในกำหนดเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

5. การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่

        5.1 ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน

        5.2 ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน

                            5.3 ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง

        5.4 ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภท

        5.5 จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบถ่ายโอน , เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

        5.6  จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงิน

โอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ทำใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี

                           5.7  จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันติดตามการชำระหนี้เงินกู้ยืมของแต่ละกลุ่มอาชีพ

6. จัดทำรายงานต่าง ๆ ได้แก่

          6.1   การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานการณ์เงินประจำวัน , รายงานเงินรับฝาก ,  งบรับจ่ายเงินสด , งบกระทบยอด , รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม , งบประมาณคงเหลือ , กระดาษทำการรายจ่ายงบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดประจำเดือนและ งบทดลองประจำเดือน

          6.2   การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน จ่ายจากรายรับ,งบทรัพย์สิน,งบเงินสะสม , งบหนี้สิน , งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชีและจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินของโครงการเศรษฐกิจชุมชน

7.   การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา ได้แก่

          7.1 รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนทุกสิ้นปีงบประมาณ

          7.2 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน

รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

          7.3  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

          7.4  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (เงินฝากประจำทุกสิ้นเดือน  , เงินฝากออมทรัพย์ ทุกสิ้นเดือนมีนาคม  , มิถุนายน , กันยายน และธันวาคม) โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

          7.5  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยและธนาคาร ธกส.

8 .งานควบคุมงบประมาณ

1. นำฎีกาที่สำนัก / ส่วน ส่งมาขอเบิกเงิน ลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้เบิกแล้วตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับ สำนัก / ส่วน ที่ขอเบิกหรือไม่ หากพบว่าวงเงินงบประมาณคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รีบแจ้ง สำนัก / ส่วน เจ้าสังกัด ดำเนินการต่อไป กรณีตรวจพบว่างบประมาณแผนงานใด รายจ่ายใด วงเงินงบประมาณใกล้หมด ให้รีบแจ้งสำนัก / ส่วน เจ้าของงบประมาณทุกส่วนเพื่อดำเนินการต่อไป

2. ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของฎีกาที่สำนัก / ส่วน ส่งของเบิกเงิน แล้วลงชื่อรับรองความถูกต้อง ในฐานะ             ผู้ตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณ

3. ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายออกไปหรือไม่ และประสานงานกับสำนัก / ส่วน และฝ่ายแผนงานงบประมาณ ของทุกส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเบิกจ่าย ตามแผนงาน / โครงการ 

4. ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายได้รับ ในภาพรวมของ อบต. กับฝ่ายแผนงานงบประมาณของทุกส่วนในทุกไตรมาส ว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือและรายได้รับ ถูกต้องตรงกันหรือไม่ สำหรับกรณีใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการเบิกจ่ายเพื่อสอบทานความถูกต้องป้องกันการเบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายผิดแผนงานโครงการ

 

9 . งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับตามมอบหมาย

 

2    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มอบหมายให้  นางสาววนาลี หินโชค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-04-2102-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1 . จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  จัดเก็บเอง รับเงินรายได้ และเงินโอนทุกประเภท ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งจัดทำใบนำส่งเงินและในใบสำคัญ สรุปใบนำส่งเงิน ให้งานการเงินและบัญชีตรวจสอบ

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน

3. งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม , จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก  ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี

4. เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง

5. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาดเอกชน

6. งานจัดทำทะเบียนและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร       ส่วนตำบลจอมสวรรค์

7. งานแผนที่ภาษี

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มอบหมายให้  นางสาวสุมิตรา  ขันคำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-04-3204-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

2. จัดทำแผนการจัดการพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบและรายงานผล ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง

3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุฯ  เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งให้ส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย 

4. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  ,  ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน

5. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

6. แต่งตั้งคณะกรรมการการจำหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและ สูญหายไม่สามารถใช้การได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน

7.  การดูแลรักษา ซ่อมแซม สถานที่และทรัพย์สินของส่วนราชการ

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.