ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
งานและหน้าที่กองช่าง

 

 กองช่าง

 

                    มอบหมายให้นายวชิรศักย์  ดีคำปา   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-05-2103-001 เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   ทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ    การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุม   การก่อสร้างและแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนงานภายในกองช่าง ดังนี้

 

     

 

                 1 งานธุรการ

 

มอบหมายให้  นายดุสิต  ทันหล้า ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  โดยมี

 (1) นายวชิรศักย์  ดีคำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-05-2103-001 เป็นผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน

 โดยให้งานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับ-ส่งหนังหนังสือต่างๆ และงานสารบรรณต่างๆและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

2  งานก่อสร้าง

  มอบหมายให้  นายวชิรศักย์ ดีคำปา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง12-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  โดยมี

 (๑) นายเอกพงษ์  กองมะลิ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง                      12-3-05-4701-001  เป็นผู้ช่วย

 (2) นายดุสิต  ทันหล้า ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  เป็นผู้ช่วย

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

                        - ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของกองช่าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

                            -งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและแผนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

    - งานสำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบงานก่อสร้าง อาคาร ถนน สะพาน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตามแบบที่ได้รับอนุญาต

                            - งานประสานงานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ

                            - ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่

                            - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย   

    - ช่วยงานสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้างต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

                            -  ช่วยงานควบคุมงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

                            -  ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการของกองช่าง

                            -  จัดเก็บเอกสารและพิมพ์เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆของกองช่าง

                            -  พิมพ์หนังสือราชการ การป้อนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองช่าง

                            -  จัดทำฎีกาเบิกเงินของกองช่าง

                            -  ควบคุม ดูแล จัดทำทะเบียน ควบคุมวัสดุ พัสดุของกองช่าง

                            -  รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน

                            -  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         

3  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายให้ นายวชิรศักย์ ดีคำปา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-05-2103-001เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  โดยมี

(1)  นายเอกพงษ์   กองมะลิ  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน   เลขที่ตำแหน่ง  12-3-05-4701-001  เป็นผู้ช่วย   

(2) นายดุสิต ทันหล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้    

- การออกแบบ การควบคุม  การก่อสร้างและการบำรุงรักษาด้านช่างโยธา

- การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา

                        - การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สะพาน ท่อระบายน้ำ ช่องน้ำ อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

- ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา  สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา  ตรวจทานแบบ 

-  คำนวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน

- ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา

-  งานประเมินราคาค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ

-  ตอบปัญหาและชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

                        -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

                                     

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.