ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งานและหน้าที่ส่วนการโยธา

 

 กองช่าง

 

                    มอบหมายให้นายวชิรศักย์  ดีคำปา   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-05-2103-001 เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   ทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ    การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุม   การก่อสร้างและแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนงานภายในกองช่าง ดังนี้

 

     

 

                 1 งานธุรการ

 

มอบหมายให้  นายดุสิต  ทันหล้า ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  โดยมี

 (1) นายวชิรศักย์  ดีคำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-05-2103-001 เป็นผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน

 โดยให้งานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับ-ส่งหนังหนังสือต่างๆ และงานสารบรรณต่างๆและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

2  งานก่อสร้าง

  มอบหมายให้  นายวชิรศักย์ ดีคำปา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง12-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  โดยมี

 (๑) นายเอกพงษ์  กองมะลิ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง                      12-3-05-4701-001  เป็นผู้ช่วย

 (2) นายดุสิต  ทันหล้า ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  เป็นผู้ช่วย

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

                        - ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของกองช่าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

                            -งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและแผนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

    - งานสำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบงานก่อสร้าง อาคาร ถนน สะพาน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตามแบบที่ได้รับอนุญาต

                            - งานประสานงานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ

                            - ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่

                            - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย   

    - ช่วยงานสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้างต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

                            -  ช่วยงานควบคุมงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

                            -  ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการของกองช่าง

                            -  จัดเก็บเอกสารและพิมพ์เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆของกองช่าง

                            -  พิมพ์หนังสือราชการ การป้อนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองช่าง

                            -  จัดทำฎีกาเบิกเงินของกองช่าง

                            -  ควบคุม ดูแล จัดทำทะเบียน ควบคุมวัสดุ พัสดุของกองช่าง

                            -  รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน

                            -  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         

3  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายให้ นายวชิรศักย์ ดีคำปา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-05-2103-001เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  โดยมี

(1)  นายเอกพงษ์   กองมะลิ  ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน   เลขที่ตำแหน่ง  12-3-05-4701-001  เป็นผู้ช่วย   

(2) นายดุสิต ทันหล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้    

- การออกแบบ การควบคุม  การก่อสร้างและการบำรุงรักษาด้านช่างโยธา

- การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา

                        - การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สะพาน ท่อระบายน้ำ ช่องน้ำ อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

- ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา  สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา  ตรวจทานแบบ 

-  คำนวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน

- ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา

-  งานประเมินราคาค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ

-  ตอบปัญหาและชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

                        -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

                                     

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.