dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งานและหน้าที่ส่วนการโยธา

 

 กองช่าง

                    มอบหมายให้นายวชิรศักย์  ดีคำปา   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ   ๗   เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   ทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ    การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุม   การก่อสร้างและแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนงานภายในกองช่าง ดังนี้

 

                                                 ๑.  งานธุรการ

 

                                                   มอบหมายให้  นาย วชิรศักย์  ดีคำปา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับ  ๗  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ

 

                                                  โดยมี (๑.) นายเอกพงษ์  กองมะลิ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ ๖ว  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๒  

 

เป็นผู้ช่วย

                                               โดยให้งานธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับ - ส่ง หนังสือต่าง ๆ และงานสารบรรณต่าง  ๆ และอื่่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

                          ๒. งานก่อสร้าง

                      มอบหมายให้  นาย วชิรศักย์  ดีคำปา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับ  ๗  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  

                             โดยมี (๑.) นายเอกพงษ์  กองมะลิ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ ๖ว  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๒  

 

 

 

 

เป็นผู้ช่วย

 

                      เป็นผู้ช่วย  โดยให้งานก่อสร้าง หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน  งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน  และโครงการพิเศษ  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะ  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ  การขอตั้งงบประมาณประจำปี การของบประมาณประสานงานกับฝ่ายผังเมือง การกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   จากผู้บังคับบัญชา

 

                         ๓.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 

                       มอบหมายให้  นาย วชิรศักย์  ดีคำปา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับ  ๗  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  

 

                             โดยมี (๑.) นายเอกพงษ์  กองมะลิ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ ๖ว  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๒  

 

 

 

 

เป็นผู้ช่วย

      โดยให้งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์   งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  งานออกแบบ    งานแบบก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   ให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับมอบอนุญาต การประมาณราคา  ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

                                     

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.