ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
งานและหน้าที่กองการศึกษาฯ

 

 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 มอบหมายให้  นางพลับพลึง  วงศ์ธานี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-00-1101-002 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยให้มีส่วนงานภายในเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้      

 

1 งานบริหารการศึกษา

มอบหมายให้   นางพลับพลึง  วงศ์ธานี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-00-1101-002 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมี 

                    (1) นางกนกรัตน์  บัวผัด  ตำแหน่ง ครู  ระดับ คศ.2  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-08-2204-667

                    (2) นางสาวกาญจนา ทองคำ  ตำแหน่ง ครู ระดับ คศ.1  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-08-2204-668     

                    (3) นางสาวนภาพร  ก้อนกาศ  ตำแหน่ง ครูระดับ คศ.1  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-08-2204- 669

                     (4) นางสาวศิรินารถ  กลิ่นหอม  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                    (5) นางสาวสุดาพร  เงางาม  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)

                    (6) นางรัชนีกร   ขัดมูล  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทั่วไป)

                    (7) นางสาวชไมพร  สุตินกาศ  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทั่วไป)

               เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้    

1.1 งานบริหารงานทั่วไป

-  งานสารบรรณ และงานธุรการต่างๆ

-  งานบริหารงานบุคคล

-  การจัดทำงบประมาณเพื่อการศึกษา

                 1.2 งานการศึกษาพื้นฐาน

-  ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารการจัดการการศึกษา

-  สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์

-  จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

-  การประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ

1.3  งานแผนงานและวิชาการ

-  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

-  จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

-  งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

                 1.4 งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

    -  ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย

    -  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจอารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆกัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและบุคคลรอบข้าง

                       -  สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของเด็กเพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก

                      -  จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

   -  ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบพฤติกรรมพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

   -  มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

                       -  รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆในชุมชน

                      -  ดูแลกิจการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง

                      -  พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน

                      -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

                       

2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มอบหมายให้   นางพลับพลึง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 12-3-00-1101-002 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  โดยมี                                                       

                    (1) นางกนกรัตน์  บัวผัด  ตำแหน่ง ครู  ระดับ คศ.2  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-08-2204-667

                    (2) นางสาวกาญจนา ทองคำ  ตำแหน่ง ครู ระดับ คศ.1  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-08-2204-668     

                    (3) นางสาวนภาพร  ก้อนกาศ  ตำแหน่ง ครูระดับ คศ.1  เลขที่ตำแหน่ง 12-3-08-2204- 669

                     (4) นางสาวศิรินารถ  กลิ่นหอม  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                    (5) นางสาวสุดาพร  เงางาม  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)

                    (6) นางรัชนีกร   ขัดมูล  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทั่วไป)

                    (7) นางสาวชไมพร  สุตินกาศ  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทั่วไป)

                  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้    

   2.1 งานกิจการศาสนา

   2.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   2.3 งานการจัดการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

   2.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.