dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งานและหน้าที่กองการศึกษาฯ

 

 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

                                  มอบหมายให้  นางสิรินภร  อุทุมภา   ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๖) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยให้มีส่วนงานภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

 

๑. งานบริหารการศึกษา

มอบหมายให้  นางสิรินภร  อุทุมภา   ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ

           โดยมี (๑) นางกนกรัตน์   บัวผัด       ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ  ครู คศ.๑  เลขที่ตำแหน่ง ๕๗-๒๐๑๒-๕

                    (๒) นางสาวกาญจนา  ทองคำ   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  ระดับ ครู คศ.๑  เลขที่ตำแหน่ง ๕๗-๒๐๓๗-๑

                             (๓) นางนภาพร      ปินตาดง    ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  ระดับ ครู คศ.๑  เลขที่ตำแหน่ง๕๗-๒๐๓๗-๒

                    (๔) นางสาวจินตนา  ศรภักดี   ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

                    (๕) นางสาวพรรณพฤกษา  สุเตนันท์   ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

                    (๖)  นางรัชนีกร     ขัดมูล       ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

                             (๗) นางสาวชไมพร  สุตินกาศ  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

 

 

          เป็นผู้ช่วย โดยให้งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ บริหารงบประมาณ และการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มอบหมายให้  นางสิรินภร  อุทุมภา   ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ

                      โดยมี (๑) นางกนกรัตน์   บัวผัด       ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ  ครู คศ.๑  เลขที่ตำแหน่ง ๕๗-๒๐๑๒-๕

                    (๒) นางสาวกาญจนา  ทองคำ   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  ระดับ ครู คศ.๑  เลขที่ตำแหน่ง ๕๗-๒๐๓๗-๑

                             (๓) นางนภาพร      ปินตาดง    ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  ระดับ ครู คศ.๑  เลขที่ตำแหน่ง๕๗-๒๐๓๗-๒

                    (๔) นางสาวจินตนา  ศรภักดี   ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

                    (๕) นางสาวพรรณพฤกษา  สุเตนันท์   ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

                    (๖)  นางรัชนีกร     ขัดมูล       ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

                             (๗) นางสาวชไมพร  สุตินกาศ  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

เป็นผู้ช่วย โดยให้งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  งานวางแผนและวิจัยทางการศึกษา  งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานดูแลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ งานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.