ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน

 

                             มอบหมายให้  นางณภาส์ณัฐ  เซียนฮะ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 12-0310-001  มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการในด้านงบประมาณ  การบัญชี   ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา  การจัดหาพัสดุ   การเบิกจ่าย  การลงบัญชี    การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ   ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัด    และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ  และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย    ซึ่งรวมถึงเงินยืม และการจ่ายเงินทดรองราชการ   ตรวจสอบงบประมาณรายได้   รายจ่าย    และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

        อนึ่ง  ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีหากเกิดปัญหาในแนวทางปฏิบัติ ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัย เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและพิจารณาสั่งการต่อไปCopyright © 2010 All Rights Reserved.