ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน

 

                             มอบหมายให้  นางณภาส์ณัฐ  เซียนฮะ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 12-0310-001  มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการในด้านงบประมาณ  การบัญชี   ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา  การจัดหาพัสดุ   การเบิกจ่าย  การลงบัญชี    การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ   ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัด    และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ  และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย    ซึ่งรวมถึงเงินยืม และการจ่ายเงินทดรองราชการ   ตรวจสอบงบประมาณรายได้   รายจ่าย    และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

        อนึ่ง  ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีหากเกิดปัญหาในแนวทางปฏิบัติ ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัย เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและพิจารณาสั่งการต่อไปCopyright © 2010 All Rights Reserved.