ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่กองช่าง
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
Headline

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 จุด

ตำบลจอมสวรรค์  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

******************

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 จุด กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680

ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

                     จุดที่ 1 บ้านบ่อก้าง หมู่ที่ 1 ซอยข้างสุสาน กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร

                      จุดที่ 2 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร

                      จุดที่ 3 บ้านสันโค้งงาม หมู่ที่ 7 ซอยหลังวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร

                      จุดที่ 5 บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ซอย 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลาง 865,000.- บาท (-แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

โดยใช้สูตรค่า K= 0.30+0.10 It/Io +0.35+Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.15St/So

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                      1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

                       2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร

                            ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา

                       3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 259,500.- บาท

                       4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน

                             ตำบลจอมสวรรค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

                             ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                       5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

                             หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                       6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

                            ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

                            ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                       7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

                            เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ

สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19- 27 สิงหาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ -  อาทิตย์) ที่งาน

พัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และในวันที่

28 สิงหาคม 2556  ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ห้องประชุม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่จัน อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่จัน ระหว่าง

เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ

จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่จัน

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่จัน เวลา 09.00 ร. เป็นต้นไป

                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บา ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ระหว่างวันที่ 19-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง