dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่ส่วนการคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
bulletประชาคมอาเซียน AEC
รางวัล "โครงการรากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน" ประจำปี 2557 article

                     กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้  ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ในตำบลจอมสวรรค์  ได้รับรางวัลรากวัฒนธรรม  ด้านผ้าทอ   ในโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" 4 วิถีไทย  หรือ  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านประเพณี   ศิลปะการแสดง   อาหาร  และผ้าทอ   ประจำปีงบประมาณ  2557   ของอำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

 
< ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >

ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่่องการใช้แผนสามปี (2560-2562) article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่่องการรับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่่องผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่่อจ้างทำงานช่วงปิดภาคเรีียน ปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง article
การจัดทำข้อบัญญัติ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.จอมสวรรค์ ได้รับโล่รางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ปี 57 article
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร article
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ article
ประากาศจังหวัดเชียงราย article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ขอเชิญส่งผลงานประกวดวีดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557 article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
การจัดหางานจังหวัดเชียงราย article
การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง article
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศอบต.จอมสวรรค์ article
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่่องการเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 56 article
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น article
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางาน article
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ article
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง article
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2555 article
ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2554
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ประกาศ อบต.จอมสวรรค์ เรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ article
คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ตำบลจอมสวรรค์ ปี 2553 article
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม article
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ article
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2553 article
ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 article
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 1 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.