ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.จอมสวรรค์

               ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด  ซึ่งจังหวัดเชียงราย  ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงราย  ที่  2517/2557  ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2557  เรื่่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย  เพื่่อทำหน้าที่รับเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษารับเรื่่องปัญหาความต้องการ  และข้อเสนอแนะของประชาชน  ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่่องราวให้คณะทำงานฯ ส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐ  เพื่่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  รวมทั้งทำหน้าที่ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และในข้อ  8  ของคำสั่งดังกล่าวข้างต้น  กำหนดให้ อำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษา  รับเรื่่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งตั้งหน่วยเคลื่่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือเรื่่องสำคัญเร่งด่วนทัที่ที่ได้รับแจ้ง  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในพื้นที่รวมทั้งปฏิบัติและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ

 

                                                ศูนย์ดำรงธรรม

                                        1. รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์

                                        2. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

                                        3. งานบริการส่งต่อ

                                        4. บริการข้อมูลข่าวสาร / ให้คำปรึกษา

                                        5. รับเรื่่องความต้องการและข้อเสนอแนะ

                                        6. เป็นศุนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาล

                                        7. ดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่่อนที่เร็ว

                                        โทร  1567  ฟรี  ตลอด  24  ชั่วโมงทั่วประเทศ

                                        หรือติดต่อขอรับบริการได้ที่

                                        -  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ณ  ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง

                                        -  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

                                        - ศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทย  ณ  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

                                        ศูนย์ดำรงธรรม 

                                         จัดตั้งขึ้นเพื่่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือ  ของส่วนราชการทุกกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ  ในการให้บริการประชาชน  อย่างมีประสิทธิภาพ  เสมอภาค  มีคุณภาพ  รวดเร็ว  และได้รับความพึงพอใจ

 

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.