ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่กองช่าง
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.จอมสวรรค์

               ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด  ซึ่งจังหวัดเชียงราย  ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงราย  ที่  2517/2557  ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2557  เรื่่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย  เพื่่อทำหน้าที่รับเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษารับเรื่่องปัญหาความต้องการ  และข้อเสนอแนะของประชาชน  ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่่องราวให้คณะทำงานฯ ส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐ  เพื่่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  รวมทั้งทำหน้าที่ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และในข้อ  8  ของคำสั่งดังกล่าวข้างต้น  กำหนดให้ อำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษา  รับเรื่่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งตั้งหน่วยเคลื่่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือเรื่่องสำคัญเร่งด่วนทัที่ที่ได้รับแจ้ง  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในพื้นที่รวมทั้งปฏิบัติและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ

 

                                                ศูนย์ดำรงธรรม

                                        1. รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์

                                        2. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

                                        3. งานบริการส่งต่อ

                                        4. บริการข้อมูลข่าวสาร / ให้คำปรึกษา

                                        5. รับเรื่่องความต้องการและข้อเสนอแนะ

                                        6. เป็นศุนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาล

                                        7. ดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่่อนที่เร็ว

                                        โทร  1567  ฟรี  ตลอด  24  ชั่วโมงทั่วประเทศ

                                        หรือติดต่อขอรับบริการได้ที่

                                        -  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ณ  ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง

                                        -  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

                                        - ศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทย  ณ  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

                                        ศูนย์ดำรงธรรม 

                                         จัดตั้งขึ้นเพื่่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือ  ของส่วนราชการทุกกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ  ในการให้บริการประชาชน  อย่างมีประสิทธิภาพ  เสมอภาค  มีคุณภาพ  รวดเร็ว  และได้รับความพึงพอใจ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.