ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ article

 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันเด็กนักเรียนของ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ จากโรงพยาบาลแม่จัน  เมื่่อวันที่  27  พฤศจิกายน 2557

   

 
ข้อมูลข่าวสารส่วนการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" article
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวและวันเด็กแห่งชาติ article
ขอแสดงความยินดีกับ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.