ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.จอมสวรรค์

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. การเข้าร่วมมหกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2553 ได้รับรางวัลชมเชยที่ 2

2. การประกวดสื่อการนวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

3. ประกวดครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่จัน ประจำปี 2557

    ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นอำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557

4. การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

5. การประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2557  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่  1

6. การประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับอำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557   ได้รับรางวัลชนะเลิศ

7. การต่อเลโก้  ประเภททีม  3  คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การต่อเลโก้ประเภททีม  3  คน

8. การเข้าพิธีรับโล่รางวัลครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  2557  

    ครูกนกรัตน์  บัวผัด

9.  การต่อตัวเสริมทักษะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การต่อตัวต่อเสริมทักษะประเภททีม  3  คน

10. การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  แบบบูบล็อกหรรษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

11. การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  2557   จักรยานหรรษา  ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

12. การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี 2557 ไม้ไผ่หรรษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

13. โล่เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ระดับจังหวัด

     ประจำปี พ.ศ.2559

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.