ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.จอมสวรรค์

 

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1.การเข้าร่วมมหกรรมการประกวดสื่่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  ประจำปี  2553 ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

2.  การประกวดสื่่อการนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประจำปี  2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

3.  ประกวดครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557        

ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นอำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557

4.  การประกวดสื่่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประจำปี  2556 ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

5.  การประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัดเชียงราย  ประจำปี  2557  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่  1

6.  การประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับอำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557   ได้รับรางวัลชนะเลิศ

7.  การต่อเลโก้  ประเภททีม  3  คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การต่อเลโก้ประเภททีม  3  คน

8.  การเข้าพิธีรับโล่รางวัลครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี  2557  ครูกนกรัตน์  บัวผัด

9.  การต่อตัวเสริมทักษะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การต่อตัวต่อเสริมทักษะประเภททีม  3  คน

10.  การประกวดสื่่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  แบบบูบล็อกหรรษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

11.  การประกวดสื่่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  2557   จักรยานหรรษา  ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

12.  การประกวดสื่่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  2557  ไม้ไผ่หรรษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  3

13. โล่เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2559

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.