ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่กองช่าง
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.จอมสวรรค์

 

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1.การเข้าร่วมมหกรรมการประกวดสื่่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  ประจำปี  2553 ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

2.  การประกวดสื่่อการนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประจำปี  2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

3.  ประกวดครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557        

ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นอำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557

4.  การประกวดสื่่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประจำปี  2556 ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

5.  การประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัดเชียงราย  ประจำปี  2557  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่  1

6.  การประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับอำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557   ได้รับรางวัลชนะเลิศ

7.  การต่อเลโก้  ประเภททีม  3  คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การต่อเลโก้ประเภททีม  3  คน

8.  การเข้าพิธีรับโล่รางวัลครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี  2557  ครูกนกรัตน์  บัวผัด

9.  การต่อตัวเสริมทักษะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การต่อตัวต่อเสริมทักษะประเภททีม  3  คน

10.  การประกวดสื่่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  แบบบูบล็อกหรรษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

11.  การประกวดสื่่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  2557   จักรยานหรรษา  ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

12.  การประกวดสื่่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  2557  ไม้ไผ่หรรษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  3

13. โล่เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2559

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.