ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
รางวัลโครงการแผ่นดินธรรมฯ

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1.การเข้าร่วมมหกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2553 ได้รับรางวัลชมเชยที่ 2

2.  การประกวดสื่อการนวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

3.  ประกวดครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่จัน ประจำปี 2557

     ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นอำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557

4.  การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

5.  การประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2557  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่  1

6.  การประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับอำเภอแม่จัน  ประจำปี  2557   ได้รับรางวัลชนะเลิศ

7.  การต่อเลโก้  ประเภททีม  3  คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การต่อเลโก้ประเภททีม  3  คน

8.  การเข้าพิธีรับโล่รางวัลครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  2557  

     ครูกนกรัตน์  บัวผัด

9.  การต่อตัวเสริมทักษะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การต่อตัวต่อเสริมทักษะประเภททีม  3  คน

10.  การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  แบบบูบล็อกหรรษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

11.  การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี  2557   จักรยานหรรษา  ได้รับรางวัลชมเชยที่  2

12.  การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปี 2557 ไม้ไผ่หรรษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

13. โล่เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์                                                            

     ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.