ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
ที่มา แนวคิด หลักการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ article

                                   กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นับเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย  มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ

ของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน  องค์กร  และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน  ร่วมวางแผน  และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน

                                  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว  ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง  และการสร้างกลไกในสังคม ที่จะต้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหาต่าง  ๆที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง

                                  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  มาตรา 13(3)  มาตรา 18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 ได้กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุน ประสาน และกำหนดหลักเกณฑ์ เพืื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีได้ตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการ  เพื่่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมถึงสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  และภาคเอกชน ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่

                                  การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เริ่มดำเนินการนับตั้งแต่  ได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549  ซึ่งในปีแรกมีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลนำร่องจัดตั้งกองทุนรวม 888  แห่ง

                                 เมื่่อวันที่ 19  มีนาคม 2550  ณ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  ซึ่งทั้งเจ็ดฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยเน้นเรื่่องการแพทย์ฉุกเฉิน  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ  และการดำรงชีวิต  ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง  โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่ โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจอมสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ พ.ศ.2565
โครงการอบรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์ ปี 2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564
รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 article
รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการสุขภาพดีวิถึฅนจอมสวรรค์ ประจำปี 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ครั้งที่1/2561
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาส ไตรมาสที่ 3/2560
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ประจำปี 2560
การพัฒนาและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 2/2560 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 1/2560 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 4/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 3/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 2/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 1/2559 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม 2558 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 article
รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2558 article
สรุปการอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2560
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมสวรรค์ article
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.