ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558

                                          งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจำปี 2558

                                        ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557 - 30  กันยายน  2558

 

รายรับตามประมาณ    การ                    ประมาณการ            รายรับจริง      
หมวดภาษีอากร  303,000.00  351,478.10
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 16,500.00 16,545.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000.00 243,384.13
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 42,200.00 146,360.00
หมวดรายได้จากทุน 200.00 3,000.00
หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร 12,238,100.00 12,851,071.51
หมวดเงินอุดหนุน 5,300,000.00 4,805,451.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น                               18,000,000.00                               18,417,290.24

  18,843,787.00 
    37,261,077.24 

 

รายจ่ายตามงบประมาณ ประมาณการ รายจ่ายจริง
ค่างบกลาง 565,000.00 522,364.00
ค่าเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,518,120.00 2,517,840.00
ค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,066,180.00 4,688,444.38
ค่าตอบแทน 848,740.00 827,562.00
ค่าใช้สอย 2,838,200.00 2,202,982.00
ค่าวัสด 1,465,220.00 1,250,183.22
ค่าสาธารณูปโภค 292,000.00 211,082.00
ค่าครุภัณฑ์ 323,800.00 275,379.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,991,500.00 2,932,800.00
ค่ารายจ่ายอื่่น 15,000.00 11,000.00
ค่าเงินอุดหนุน        1,076,240.00 963,688.48
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 18,000,000.00 16,403,326.34
รายจ่ายที่เกิดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์
18,840,105.00
รวมรายจ่าย
35,243,431.34
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
2,017,645.90

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.