ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558

                                          งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจำปี 2558

                                        ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557 - 30  กันยายน  2558

 

รายรับตามประมาณ    การ                    ประมาณการ            รายรับจริง      
หมวดภาษีอากร  303,000.00  351,478.10
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 16,500.00 16,545.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000.00 243,384.13
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 42,200.00 146,360.00
หมวดรายได้จากทุน 200.00 3,000.00
หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร 12,238,100.00 12,851,071.51
หมวดเงินอุดหนุน 5,300,000.00 4,805,451.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น                               18,000,000.00                               18,417,290.24

  18,843,787.00 
    37,261,077.24 

 

รายจ่ายตามงบประมาณ ประมาณการ รายจ่ายจริง
ค่างบกลาง 565,000.00 522,364.00
ค่าเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,518,120.00 2,517,840.00
ค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,066,180.00 4,688,444.38
ค่าตอบแทน 848,740.00 827,562.00
ค่าใช้สอย 2,838,200.00 2,202,982.00
ค่าวัสด 1,465,220.00 1,250,183.22
ค่าสาธารณูปโภค 292,000.00 211,082.00
ค่าครุภัณฑ์ 323,800.00 275,379.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,991,500.00 2,932,800.00
ค่ารายจ่ายอื่่น 15,000.00 11,000.00
ค่าเงินอุดหนุน        1,076,240.00 963,688.48
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 18,000,000.00 16,403,326.34
รายจ่ายที่เกิดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์
18,840,105.00
รวมรายจ่าย
35,243,431.34
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
2,017,645.90

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.