ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

  วันที่  30   กันยายน  2557

ทรัพย์สิน

   

 

 

หนี้สินและเงินสะสม

   

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)

 

      12,302,326.00

 

 

ทุนทรัพย์สิน

 

       12,302,326.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

 

เงินรับฝากต่าง ๆ  (หมายเหตุ 3)

 

         1,234,171.60

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแม่จัน

 

 

 

 

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

 

         3,039,500.00

 

 -  ออมทรัพย์  เลขที่ 301-2-52630-0

         2,845,850.59

 

 

 

รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5) 

 

            162,300.00

 

 -  ออมทรัพย์  เลขที่ 301-2-58192-6

            939,430.03

 

 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

 

               83,000.00

 

 -  ประจำ 3 เดือน เลขที่ 301-4-11674-1

         7,278,120.31

 

 

 

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2556

       10,456,363.49

 

 

 -  กระแสรายวัน  เลขที่ 301-5-00028-8

                              -  

 

 

 

บวก   รับคืนเงินสะสมระหว่างปี

             915,136.00

 

 

 -  กระแสรายวัน  เลขที่ 301-5-00269-6

                              -  

 

 

 

           รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

             859,715.11

 

 

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน

 

 

 

 

หัก     จ่ายขาดเงินสะสม

           (724,129.39)

 

 

 -  ออมทรัพย์  เลขที่ 535-0-12587-7

       12,444,347.90

 

 

 

เงินสะสม  30   กันยายน    2557  (หมายเหตุ 6)

 

       11,507,085.21

 

 -  กระแสรายวัน  เลขที่ 535-6-00966-6

                              -  

 

 

 

เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 7)

 

         7,564,692.02

 

 -  กระแสรายวัน  เลขที่ 535-6-00991-7

                              -  

 

 

 

 

 

 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด

 83,000.00  

      

 

 

 

 

 

 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2)

 

      23,590,748.83

 

 

 

 

 

 

 

 

      23,590,748.83

 

 

 

 

       23,590,748.83

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.