ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

  วันที่  30   กันยายน  2557

ทรัพย์สิน

   

 

 

หนี้สินและเงินสะสม

   

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)

 

      12,302,326.00

 

 

ทุนทรัพย์สิน

 

       12,302,326.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสด

 

 

 

 

เงินรับฝากต่าง ๆ  (หมายเหตุ 3)

 

         1,234,171.60

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแม่จัน

 

 

 

 

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

 

         3,039,500.00

 

 -  ออมทรัพย์  เลขที่ 301-2-52630-0

         2,845,850.59

 

 

 

รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5) 

 

            162,300.00

 

 -  ออมทรัพย์  เลขที่ 301-2-58192-6

            939,430.03

 

 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

 

               83,000.00

 

 -  ประจำ 3 เดือน เลขที่ 301-4-11674-1

         7,278,120.31

 

 

 

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2556

       10,456,363.49

 

 

 -  กระแสรายวัน  เลขที่ 301-5-00028-8

                              -  

 

 

 

บวก   รับคืนเงินสะสมระหว่างปี

             915,136.00

 

 

 -  กระแสรายวัน  เลขที่ 301-5-00269-6

                              -  

 

 

 

           รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

             859,715.11

 

 

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน

 

 

 

 

หัก     จ่ายขาดเงินสะสม

           (724,129.39)

 

 

 -  ออมทรัพย์  เลขที่ 535-0-12587-7

       12,444,347.90

 

 

 

เงินสะสม  30   กันยายน    2557  (หมายเหตุ 6)

 

       11,507,085.21

 

 -  กระแสรายวัน  เลขที่ 535-6-00966-6

                              -  

 

 

 

เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 7)

 

         7,564,692.02

 

 -  กระแสรายวัน  เลขที่ 535-6-00991-7

                              -  

 

 

 

 

 

 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด

 83,000.00  

      

 

 

 

 

 

 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2)

 

      23,590,748.83

 

 

 

 

 

 

 

 

      23,590,748.83

 

 

 

 

       23,590,748.83

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.