ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556

                                                                                               งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556

                                                             ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30  กันยายน  2556

                                                องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

รายรับตามประมาณการ ประมาณการ รายรับจริง
หมวดภาษีอากร 333,638.97 335,011.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 16,618.60 17,238.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 134,584.13 229,574.69
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,220.00 81,516.00
หมวดรายได้จากทุน 340.00 23,640.00
หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร 10,759,892.78 12,829,574.10
หมวดเงินอุดหนุน 5,200,000.00 4,454,177.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น 16,497,294.48 17,970,731.13
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
9,892,478.00
รวมรายรับทั้งส้ิน
27,863,209.13

 

รายจ่ายตามงบประมาณ ประมาณการ รายจ่ายจริง
ค่ารายจ่ายงบกลาง 923,630.00 626,780.00
ค่าเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,377,320.00 2,406,485.02
ค่าเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 5,035,460.00 3,451,756.13
ค่าตอบแทน 559,050.00 1,085,977.00
ค่าใช้สอย 2,197,500.00 2,141,283.94
ค่าวัสดุ 1,365,000.00 1,088,214.02
ค่าสาธารณูปโภค 185,000.00 171,334.59
ค่าครุภัณฑ์ 739,300.00 1,439,578.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,307,000.00 1,553,690.00
ค่าเงินอุดหนุน 712,000.00 677,626.40
ค่ารายจ่ายอื่่น 15,000.00 9,500.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 16,425,260.00 14,652,225.10
รายจ่ายที่เกิดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์
9,892,478.00
รวมรายจ่าย
24,544,703.10
บวก  ทุนสำรองเงินสะสม
829,626.51
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
25,374,329.61
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
2,488,879.52

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.