ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2555

 รายรับ -  รายจ่าย  ตามงบประมาณ  ประจำปี  2555

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554 - 30  กันยายน  2555

รายรับตามประมาณการ

ประมาณการ

รายรับจริง

หมวดภาษีอากร

210,000

312,776.27

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

14,700

19,253.08

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

53,000

188,830.60

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

21,700

76,360.00

หมวดรายได้จากทุน

200

 -

หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร

8,300,400

9,766,511.90

หมวดเงินอุดหนุน

4,400,000

4,237,616.00

รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

13,000,000

14,601,347.85

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

 

7,846,489.64

รวมรายรับทั้งส้น

 

22,447,837.49

 

รายจ่ายตามงบประมาณ

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

ค่ารายจ่ายงบกลาง

984,000

764,113.00

ค่าเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,064,500

2,034,419.34

ค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

3,720,000

3,163,487.52

ค่าตอแทน

599,400

848,583.00

ค่าใช้สอย

3,080,600

2,294,028.83

ค่าวัสดุ

1,170,000

955,162.64

ค่าสาธารณูปโภค

165,000

151,509.58

ค่าอุดหนุน

822,000

691,372.72

ค่าครุภัณฑ์

179,500

117,690.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000

198,000.00

ค่ารายจ่ายอื่น

15,000

9,000.00

รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

13,000,000

11,227,366.63

รายจ่ายที่เกิดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์

 

7,846,489.64

รวมรายจ่าย

 

19,073,856.27

บวก  ทุนสำรองเงินสะสม

 

843,495.31

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 

19,917,351.58

          รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

 

2,530,485.91

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.