ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletงานและหน้าที่สำนักงานปลัด
bulletงานและหน้าที่กองคลัง
bulletงานและหน้าที่ส่วนการโยธา
bulletงานและหน้าที่กองการศึกษาฯ
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทต.แม่จัน อ.แม่จัน
bulletทต.จันจว้า อ.แม่จัน
bulletทต.ป่าซาง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
bulletอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
bulletทต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สาย อ.แม่สาย
bulletทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
bulletอบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletอบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
bulletทต.ท่าสาย อ.เมือง
bulletอบต.แม่กรณ์ อ.เมือง
bulletทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
bulletอบต.แม่ยาว อ.เมือง
bulletอบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
bulletอบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
bulletโยธาไทย
bulletกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
bulletกลุ่มเพื่อนพัฒนาส่วนตำบล
bulletชาวท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสนง.จัดหางาน จ.ชร
bulletสนง.ท้องถิ่น จ.ชร
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2555

 รายรับ -  รายจ่าย  ตามงบประมาณ  ประจำปี  2555

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554 - 30  กันยายน  2555

รายรับตามประมาณการ

ประมาณการ

รายรับจริง

หมวดภาษีอากร

210,000

312,776.27

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

14,700

19,253.08

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

53,000

188,830.60

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

21,700

76,360.00

หมวดรายได้จากทุน

200

 -

หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร

8,300,400

9,766,511.90

หมวดเงินอุดหนุน

4,400,000

4,237,616.00

รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

13,000,000

14,601,347.85

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

 

7,846,489.64

รวมรายรับทั้งส้น

 

22,447,837.49

 

รายจ่ายตามงบประมาณ

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

ค่ารายจ่ายงบกลาง

984,000

764,113.00

ค่าเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,064,500

2,034,419.34

ค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

3,720,000

3,163,487.52

ค่าตอแทน

599,400

848,583.00

ค่าใช้สอย

3,080,600

2,294,028.83

ค่าวัสดุ

1,170,000

955,162.64

ค่าสาธารณูปโภค

165,000

151,509.58

ค่าอุดหนุน

822,000

691,372.72

ค่าครุภัณฑ์

179,500

117,690.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000

198,000.00

ค่ารายจ่ายอื่น

15,000

9,000.00

รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

13,000,000

11,227,366.63

รายจ่ายที่เกิดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์

 

7,846,489.64

รวมรายจ่าย

 

19,073,856.27

บวก  ทุนสำรองเงินสะสม

 

843,495.31

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 

19,917,351.58

          รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

 

2,530,485.91

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.