ReadyPlanet.com
dot dot
dot
**งานบริการประชาชน**
dot
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2554

 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจำปี 2554

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553 - 30  กันยายน  2554

รายรับตามประมาณการ

ประมาณการ

รายรับจริง

หมวดภาษีอากร

197,000

268.862

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

15,200

21,780

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

35,000

88,752

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

20,200

64,762

หมวดรายได้จากทุน

100

25,600

หมาวดรายได้จากภาษีจัดสรร

7,022,500

9,153,050

หมวดเงินอุดหนุน

6,560,000

4,385,304

รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

13,850,000

14,008,112

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

 

5,367,008

รวมรายรับทั้งสิ้น

 

19,375,120

 

รายจ่ายตามงบประมาณ

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

ค่ารายจ่ายงบกลาง

1,678,400

791,088

ค่าเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)

1,599,700

1,593,020

ค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

3,176,900

2,940,117

ค่าตอบแทน

1,245,000

1,189,752

ค่าใช้สอย

2,041,000

1,541,716

ค่าวัสดุ

1,034,500

926,238

ค่าสาธารณูปโภค

160,000

116,141

ค่าอุดหนุน

717,000

662,021

ค่าครุภัณฑ์

950,900

241,970

ค่าที่ดินและส่งก่อสร้าง

1,231,600

1,224,500

ค่ารายจ่ายอื่น

15,000

9,000

รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

13,850,000

11,235,656

รายจ่ายที่เกิดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์

 

5,365,148

รวมรายจ่าย

 

16,600,713

บวก   ทุนสำรองเงินสะสม

 

693,136

           เงินสะสม

 

1,860

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 

17,295,710

           รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

 

2,079,410

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.